Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) inrättades 2007 genom rådets förordning (EG) nr 168/2007. Syftet med byrån är att tillhandahålla oberoende forskningsbaserad rådgivning och sakkunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-länder. Byrån är ett oberoende organ vars verksamhet finansieras ur unionens budget. 

Byrån ger EU-institutioner och medlemsstaternas regeringar stöd i frågor som ansluter till grundläggande rättigheter speciellt inom de följande områdena: diskriminering, rättsskydd, rasism och främlingsfientlighet, dataskydd samt brottsoffers och barns rättigheter.

Byrån har en direktör, en styrelse, en direktion och en oberoende vetenskaplig kommitté samt fyra tematiska enheter.

Byråns direktör är Michael O’Flaherty från Irland. Från Finland är professor Tuomas Ojanen (Helsingfors universitet) medlem i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter och ersättare är ledande sakkunnig Leena Leikas (Människorättscentret). Medlem i den vetenskapliga kommittèn är forskningsprofessor Martin Scheinin (British Academy Global Professor at the University of Oxford).

Från och med 2011 har byrån haft ett vetenskapligt forskningsnätverk (FRANET) som består av sakkunniga från varje EU-medlemsstat. Nätverket ska samla in och producera information om de grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna för byråns förfogande. I Finland är Förbundet för mänskliga rättigheter och Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi de nationella kontaktpunkterna för FRANET.

Därtill har byrån för grundläggande rättigheter kontakt med medlemsstaternas myndigheter via de nationella kontaktpersonerna (National Liaison Officer). 

Mer information

FRA:s nationella kontaktpersoner

Hanna Rönty, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning EU-byrån för grundläggande rättigheter  mänskliga rättigheter  grundläggande rättigheter  utveckling av lagberedningen  0295150035  

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området  likabehandling  0295150275  

Webbplatser