Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) inrättades 2007 genom rådets förordning (EG) nr 168/2007. Syftet med byrån är att tillhandahålla oberoende forskningsbaserad rådgivning och sakkunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter till EU-institutioner och EU-länder. Byrån är ett oberoende organ vars verksamhet finansieras ur unionens budget. 

Byrån ger EU-institutioner och medlemsstaternas regeringar stöd i frågor som ansluter till grundläggande rättigheter speciellt inom de följande områdena: diskriminering, rättsskydd, rasism och främlingsfientlighet, dataskydd samt brottsoffers och barns rättigheter.

Byrån har en direktör, en styrelse, en direktion och en oberoende vetenskaplig kommitté samt fyra tematiska enheter.

Direktör för byrån är fr.o.m. den 1 mars 2024 Sirpa Rautio från Finland. Från Finland är professor Tuomas Ojanen (Helsingfors universitet) medlem i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter och ersättare är ledande sakkunnig Leena Leikas (Människorättscentret). 

Från och med 2011 har byrån haft ett vetenskapligt forskningsnätverk (FRANET) som består av sakkunniga från varje EU-medlemsstat. Nätverket ska samla in och producera information om de grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna för byråns förfogande. I Finland är Förbundet för mänskliga rättigheter och Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi de nationella kontaktpunkterna för FRANET.

Därtill har byrån för grundläggande rättigheter kontakt med medlemsstaternas myndigheter via de nationella kontaktpersonerna (National Liaison Officer). 

Mer information

FRA:s nationella kontaktpersoner

Webbplatser