Insolvensrätt

Insolvenslagstiftningen reglerar för sin del den ekonomiska verksamheten i samhället. Lagstiftningen inverkar på de risker som andra ekonomiska aktörer utsätts för när en av parterna blir insolvent. Vid konkurs realiseras det olönsamma företagets tillgångar och boets tillgångar fördelas mellan borgenärerna. I regel upphör företagets verksamhet till följd av konkurs.

Också privatpersoner kan försättas i konkurs. Syftet med företagssaneringen och skuldsaneringen för privatpersoner är att ge gäldenären en chans att klara av sina ekonomiska svårigheter med hjälp av ett återbetalningsprogram.

Vid utmätning indrivs en enskild skuld som av en domstol har dömts ut att betalas. Vid utsökning verkställs också t.ex. vräkning.