Språkliga och kulturella rättigheter

Grundlagen ger var och en rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. I grundlagen fastställs Finlands tvåspråkighet, dvs. att landet har två nationalspråk, finska och svenska. Också minoritetsgruppernas språkliga och kulturella rättigheter åtnjuter grundlagens skydd. Samerna såsom ursprungsfolk har en i grundlagen tryggad rätt att idka sina traditionella näringar, t.ex. renskötsel, jakt och fiske.