Sametinget

Samerna är ett ursprungsfolk bosatt på norskt, svenskt, finskt och ryskt territorium. De har ett eget språk, en egen kultur, ett eget levnadssätt och egen identitet. Antalet samer uppskattas till mellan 40 000 och 70 000. Samerna i Finland beräknas uppgå till ca 7 000.

I Regeringsformen för Finland tillförsäkras samerna i enlighet med vad som bestäms i lag kulturell autonomi inom samernas hembygdsområde i ärenden som gäller deras språk och kultur. Närmare bestämmelser om den kulturella autonomin ingår i sametingslagen.

Samernas hembygdsområde består av Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt renbeteslaget Lappis område i Sodankylä kommun.

Enligt sametingslagen är en same en person som anser sig vara same, förutsatt att

  • han själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller mor- eller farföräldrar har lärt sig samiska som första språk eller
  • han är efterkommande till en person som har antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna eller att
  • åtminstone någondera av hans föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin skall samerna genom val som förrättas bland dem välja ett sameting. Sametinget har 21 ledamöter och fyra ersättare som utses genom val för fyra år i sänder så att sametinget har minst tre ledamöter och en ersättare från varje kommun inom samernas hembygdsområde.

Till sametinget hör de ärenden som angår samernas språk och kultur och deras ställning som urfolk. Sametinget kan väcka initiativ och göra framställningar samt avge utlåtanden i ärenden som hör till det och besluta om fördelningen av de medel som anslagits för samernas gemensamma bruk.

Sametinget verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till följd av sin autonoma karaktär är sametinget dock inte en statlig myndighet och utgör inte heller en del av statsförvaltningen, utan sametinget är en självständig offentligrättslig juridisk person med egna förvaltningsorgan, egen bokföring och egna revisorer.

Sametinget

Sametinget (på finska, samiska eller engelska)

Sametingets kontaktuppgifter

Sajos, 99870 ENARE
tel. 010 839 3100
info(at)samediggi.fi