Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga

Justitieministeriet och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga när justitieministeriet behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Justitieministeriet använder följande gemensamma informationssystem inom statsrådet:

 • VAHVA – statsrådets ärendehanteringssystem där medborgarbrev, begäranden om information och andra meddelanden sparas, samt justitieministeriets tidigare ärendehanteringssystem Oskari och Vilma
 • EUTORI – informationssystemet för beredning och distribution av EU-ärenden
 • YJA – statsförvaltningens gemensamma publikationsplattform som också justitieministeriets webbplats finns i
 • Kampus – statsrådets intranät
 • Projektportalen – statsrådets interna projekthanteringstjänst
 • PTJ – statsrådets elektroniska stödsystem för beslutsfattande
 • Virkku – statsrådets interna system för servicehantering.

Statsrådet har tillsammans fastställt respektive ansvarsområdena för de gemensamt personuppgiftsansvariga. Justitieministeriet och statsrådets kansli ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillämplig nationell lagstiftning. I gemensamt personuppgiftsansvar behövs det en rättslig grund för utlämnande av personuppgifter mellan justitieministeriet och statsrådets kansli.

Justitieministeriet ansvarar för sin egen myndighetsverksamhet, såsom uppgifternas riktighet och tillgodoseendet av de registrerades, bland annat kundernas, rättigheter. Statsrådets kansli ansvarar för följande aspekter i fråga om dataskyddet i de gemensamma informationssystemen:

 • att det i tekniska lösningar finns en i dataskyddslagstiftningen avsedd rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • att den tekniska säkerheten och förmågan att garantera tjänsternas konfidentialitet är tryggad 
 • att man med dem som behandlar personuppgifter har ingått avtal i enlighet med dataskyddsförordningen
 • att systemen följer dataskyddsprinciperna
 • att nödvändiga konsekvensbedömningar av dataskyddet genomförs.

De som har kontakt med justitieministeriet kan utöva sina dataskyddsrättigheter i förhållande till de båda gemensamt personuppgiftsansvariga organisationerna. Kontaktuppgifterna för dataskyddet vid statsrådets kansli.