Övrig rättshjälp i civilmål

Förfrågningar om utländsk rätt

I ett ärende som behandlas vid en domstol eller hos en annan rättslig myndighet kan det behövas information om en främmande stats lagstiftning. Myndigheterna kan begära denna information (göra en förfrågning om utländsk rätt) med stöd av den europeiska konventionen angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt (FördrS 58/1990).

I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i konventionen och som förmedlar dessa förfrågningar till utlandet.

Också i EU-regleringen och internationella överenskommelser som gäller olika specialområden kan det ingå bestämmelser med stöd av vilka man kan begära upplysningar om lagstiftningen eller rättsordningen i en främmande stat.

Ämnesområdesvis information om internationell, nationell och EU:s lagstiftning på privaträttens område finns även på e-juridikportalen som drivs av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Medlemsstaterna lämnar information om sin lagstiftning till portalen och svarar för att uppgifterna är aktuella.

Rättshjälp i ärenden som behandlas utomlands

Rättshjälp som beviljas i Finland begränsas vanligen till ärenden som behandlas i Finland. I ett ärende som behandlas utomlands omfattar rättshjälpen allmän juridisk rådgivning och beslutet om att bevilja sådan rättshjälp fattas av rättshjälpsbyrån. Justitieministeriet kan bevilja rättshjälp som omfattar även annat än rådgivning för ett ärende som behandlas utomlands, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Kostnaderna för ett ärende som behandlas utomlands ersätts endast när humanitära skäl särskilt talar för det. Då kan det vara fråga om bortförande av barn och brottmål där en i Finland bosatt person har blivit offer för ett sexualbrott utomlands.

Mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen tillämpas rättshjälpsdirektivet (rådets direktiv 2002/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister), som fastställer gemensamma minimiregler för tillgången till rättshjälp i gränsöverskridande tvister mellan EU-stater. Rättshjälp beviljas eller vägras av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där rättegången ordnas.

Med stöd av rättshjälpsdirektivet är alla finska rättshjälpsbyråer behöriga att sända ansökan om rättshjälp till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat. Ansökan som sänds från utlandet till Finland tas emot av Helsingfors rättshjälpsbyrå (28 a § i rättshjälpslagen, 972/2004; 19 § i statsrådets förordning om rättshjälp, 997/2004).

Inom Europarådet tillämpas den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om fri rättegång (FördrS 42/1980, ETS 92).

I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i överenskommelsen.

Internationell rättshjälp

Haagkonventionen om internationell rättshjälp (FördrS 47/1988) innehåller bestämmelser om bl.a. fria rättegångar, skyldigheten att ställa säkerhet för rättegångskostnader och verkställbarheten av beslut om rättegångskostnader, rätten till kopior av handlingar och beslut samt gäldsfängelse och immunitet.

Ytterligare information