EU- och internationella ärenden 

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella samarbete är att trygga ett öppet, aktivt och tryggt samhälle där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. Internationellt samarbete är nödvändigt för att rättigheterna ska kunna förverkligas fullt ut. I och med att människor och företag i ökande grad har gränsöverskridande verksamhet finns det allt större behov för gemensamma regler och konkreta lösningar till ärenden som sköts över gränserna.

Justitieministeriets internationella verksamhet bygger på att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna, stödja en stabil rättsstatsutveckling och bekämpa internationell brottslighet, terrorism och korruption. Detta arbete styrs av justitieministeriets riktlinjer för EU-verksamheten och den internationella verksamheten.

Rysslands invasion av Ukraina

Ryssland inledde den 24 februari en invasion av Ukraina. Finland fördömer kraftfullt Rysslands militära åtgärder i Ukraina och stöder Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

Justitieministeriet följer som en del av statsrådet situationen noga och vidtar åtgärder inom sina ansvarsområden. Dessa omfattar bland annat straffrättsligt samarbete med Ryssland och Belarus, barnrättsliga frågor, internationell rätt, kampen mot människohandel, utredningsåtgärder i anslutning till sanktioner vid utsökning och kampen mot diskriminering och rasism.

Mer om invasionen på statsrådets webbplats

  • Nordiskt samarbete »

    Rättsligt samarbete hjälper de nordiska länderna att främja de gemensamma grundprinciperna i nordisk lagstiftning i enlighet med gemensamma nordiska värderingar.

  • Rättsärenden inom EU »

    Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella samarbete är att trygga ett öppet, aktivt och tryggt samhälle där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses.

  • Internationellt samarbete »

    Justitieministeriet har som mål att främja en stabil rättsstatsutveckling i Finland och i synnerhet i dess närområden.