Sak- och miljörätt

Sakrätten gäller rättigheter som hänför sig till ett visst föremål, såsom en fastighet, ett värdepapper eller lös egendom. Sakrätten reglerar t.ex. frågor som har att göra med överlåtelse av äganderätt och pantsättning. Särskild uppmärksamhet fästs vid de förutsättningar under vilka överlåtelsen eller pantsättningen binder även andra än avtalsparterna, såsom konkursborgenärer.

Till området för miljörätt hör utöver lagstiftningen om användning och planering av mark- och vattenområden också miljö- och naturskyddet. Den miljörättsliga lagstiftningen bereds huvudsakligen vid miljöministeriet samt vid jord- och skogsbruksministeriet.