Internationell rättshjälp i brottmål

Med internationell rättshjälp i brottmål avses det straffrättsliga samarbetet mellan olika stater. I vidsträckt bemärkelse omfattar denna verksamhet inbördes rättshjälp, utlämning för brott och överföring av dömda personer.

Inbördes rättshjälp: Inhämtande av bevis från en annan stat för förundersökning och rättegång och delgivning av rättegångshandlingar.

Utlämning: Utlämning av en person som misstänks eller är dömd för ett brott till en annan stat för rättegång eller verkställighet av straff.

Överföring av dömda: Överföring av en person som avtjänar ett fängelsestraff till sin hemstat för att avtjäna resten av straffet där.

Internationell rättshjälp i brottmål baserar sig på bindande överenskommelser mellan två eller flera stater. Vissa stater, såsom Finland, kan lämna internationell rättshjälp till en främmande stat med stöd av sin nationella lagstiftning utan att det finns någon folkrättslig förpliktelse.

Konventioner om inbördes rättshjälp i brottmål har ingåtts inom Europarådet, Europeiska unionen och Förenta Nationerna. Finland har dessutom ingått separata överenskommelser bl.a. med USA, Kanada och Australien.

Inom Europeiska unionen bygger det straffrättsliga samarbetet på konventionen om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU-medlemsstaterna samt rambesluten som gäller detta. Ett rambeslut (numera direktiv) förpliktar medlemsstaterna att sätta i kraft de nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra det. Det viktigaste rambeslutet som antagits inom EU är rambeslutet om en europeisk arresteringsorder (EAW) som gäller utlämning för brott.

Det nordiska rättshjälpssamarbetet har traditionellt byggt på direkta kontakter mellan myndigheterna. Mellan de nordiska länderna tillämpas ett självständigt regelverk för utlämning för brott och överföring av dömda (nordisk arresteringsorder NAW och den samnordiska lagen om verkställighet av straff).

De viktigaste konventionerna och överenskommelserna:

Mellan Europarådets medlemsstater:

  • Europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (1959 års konvention),
  • Europeiska konventionen om utlämning för brott (1957 års konvention),
  • konventionen om överförande av dömda personer (Strasbourg 1983) och dess tilläggsprotokoll

Även vissa stater som står utanför Europarådet har anslutit sig till dessa konventioner.

Inom EU motsvaras de ovan nämnda konventionerna av:

  • konventionen om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionens medlemsstater (MLA 2000-konventionen),
  • rambeslutet om en europeisk arresteringsorder (EAW),
  • rambeslutet om överföring av dömda personer inom EU

Flera av de internationella konventionerna om rättshjälp i brottmål bygger på ett system med centralmyndigheter. Detta innebär att en ansökan inte behöver lämnas på diplomatisk väg utan via en utsedd centralmyndighet. I Finland, liksom i flera andra stater, är justitieministeriet denna centralmyndighet.

Inom EU baserar sig rättshjälpen i brottmål på direkta kontakter mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Vid tillämpning av den europeiska arresteringsordern är den behöriga myndigheten i Finland Helsingfors tingsrätt.

I ärenden som omfattas av rambeslutet om överföring av dömda personer är Brottspåföljdsmyndigheten den behöriga myndigheten i Finland.

Det europeiska rättsliga nätverket (European Judicial Network EJN) främjar rättshjälpen i brottmål mellan EU:s medlemsstater. Nätverket består av kontaktpersoner som utsetts av medlemsstaterna och som företräder olika myndigheter. Till dessa kontaktpersoner kan myndigheterna både i det egna landet och i de andra medlemsländerna vända sig i enskilda rättshjälpsärenden. Finlands kontaktpersoner i nätverket företräder polisen, åklagarväsendet, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten och justitieministeriet.

Inom EU finns också en byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust). Eurojust har till uppgift att främja och samordna de nationella straffrättsliga myndigheternas samarbete i förundersöknings- och åtalsärenden när det gäller gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet inom EU-området. Eurojust består av företrädare för medlemsstaternas åklagarmyndigheter.

Ytterligare information

Taina Neira, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp internationell rättshjälp i brottmål  utlämning för brott  överförande av dömda  Telefon:0295150070   E-postadress:


Sonja Varpasuo, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp internationell rättshjälp i brottmål  utlämning för brott  överförande av dömda  Telefon:0295150073   E-postadress: