Statsförfattning

Till området för statsförfattningen hör de högsta statsorganen – särskilt riksdagen, republikens president och statsrådet – och valet av dessa, deras befogenheter, former av beslutsfattande och deras ömsesidiga förhållanden liksom också grunderna för individens rättsliga ställning, de grundläggande fri- och rättigheterna samt möjligheterna att delta och påverka.

Justitieministeriet bereder ändringarna av Finlands grundlag. Till området för statsförfattningen hör också vallagstiftningen samt den centrala lagstiftningen om grundläggande fri- och rättigheter.