Riktlinjer för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet 

Justitieministeriets primära uppgift är att trygga en fungerande rättsstat. Genom EU-verksamheten och den internationella verksamheten stöds uppnåendet av ministeriets effektmål – lika rätt att delta, en rättsordning som säkrar handlingsmöjligheterna och bidrar till stabilitet, högklassig lagberedning, högklassigt rättsskydd, förebyggande av brottslighet och realiseringen av straffansvaret samt systematisk förnyelse.

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet är att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet för att stärka rättsstatsutvecklingen och främja det globala ansvaret. Genom samarbetet främjas också justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030.

Prioriteringar i EU-verksamheten och den internationella verksamheten

 • Vi främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt demokratin genom att aktivt delta i EU:s och internationella organisationers åtgärder för att stärka de gemensamma värderingarna. Vi främjar en möjliggörande, tydlig och förutsägbar rättsordning.
   
 • Vi deltar i utvecklandet av det rättsliga samarbetet i EU som bygger på principen om ömsesidigt erkännande. Tyngdpunkten ligger på att stärka förtroendet mellan medlemsstaterna, effektivisera myndighetssamarbetet och främja digitaliseringen.
   
 • Vi satsar på multilateralt samarbete på det rättsliga området och internationell rättshjälp, särskilt i FN, OECD, Europarådet, Haagkonferensen för internationell privaträtt och Internationella institutet för harmonisering av privaträtten Unidroit.
   
 • Vi stöder stärkandet av EU:s instrument för rättsstaten och främjandet av en gynnsam rättsstatsutveckling särskilt i Finlands och EU:s närområden, till exempel genom att erbjuda experthjälp, delta i internationella projekt och genomföra samarbetsprogram.
   
 • Vi främjar bekämpningen av allvarlig internationell brottslighet och korruption genom att delta i utvecklandet av effektiva, fungerande och proportionella internationella verktyg och tillämpningen av dem. Vi främjar tillgodoseendet av offrens rättigheter.
   
 • Vi utvecklar och främjar det nordiska rättsliga samarbetet inom ramen för EU och internationella organisationer.
   
 • Vi förbättrar beredskapen att agera verkningsfullt både i EU-forum och internationella forum genom att utveckla vår kompetens.