Statsunderstöd för hjälp till offer för människohandel

Understödet är avsett för att hjälpa offer för människohandel. Understödet är avsett för sammanslutningar som producerar stödtjänster för brottsoffer för verksamhet som syftar till att hjälpa offer för människohandel. Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga (organisationer, föreningar) och stiftelser. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 300 000 euro. Understöd beviljas antingen som specialunderstöd för ett projekt som syftar till att utveckla hjälpen till offer för människohandel eller som riktat allmänt understöd för att hjälpa offer för människohandel.

Understödet ska sökas på en ansökningsblankett. Allmänna anvisningar som gäller ansökningar finns i rullgardinsmenyerna på denna sida. Till ansökningsblanketten bifogas en plan som ska innehålla:

  • en beskrivning av de åtgärder som genomförs med understödet samt en tidsplan för åtgärderna
  • en beskrivning av verksamhetens målgrupp, en uppskattning av storleken på den målgrupp som verksamheten försöker nå och hur den konkret kan nås
  • en specifikation av vilka aktörer och personer som är engagerade i verksamheten samt deras kompetens- och ansvarsområden i att genomföra projektet
  • kostnadskalkyl
  • en beskrivning av hur de åtgärder som genomförs med understödet dokumenteras
  • en beskrivning av indikatorer och uppföljning.

Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-post som de angett i ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001). Enligt 6 § i statsunderstödslagen får statsunderstödet inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av statsunderstödet ska nås.

Understöden för 2023 har beviljats.

Ytterligare information:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, fornamn.efternamn(at)gov.fi