Internationell processrätt

Den internationella processrätten innehåller bestämmelser som rättsmyndigheter och andra myndigheter tillämpar vid tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden med internationella kopplingar. Bestämmelserna gäller t.ex. handräckning myndigheter emellan i fråga om delgivning av stämningar samt skaffande och mottagning av bevis, domstolars behörighet, en utlännings ställning vid rättegång (t.ex. rätt till allmän rättshjälp), utlämning för brott samt ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar.