Hållbarhets- och ansvarsarbete vid justitieministeriet

Grunden för en hållbar utveckling är en hållbar rättsstat. Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 siktar på en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning.

Visionen innefattar fyra punkter 

 • Den finländska demokratin vilar på rättsstaten där grundlagen och internationella åtaganden ger ett starkt skydd för varje individs grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter.
 • Rättsstatens kärna består av en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och som tillämpas av oberoende domstolar.
 • Finland är jämlikt.
 • Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Justitieministeriet har förbundit sig att i sin verksamhet följa FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Justitieministeriets vision för hållbar utveckling stöder målen i justitieministeriets strategi.

Var och en är viktig – justitieministeriets vision och prioriteringar för hållbar utveckling

Justitieministeriets ansvarsrapport för år 2022 (på finska)

Tre prioriterade områden 

Justitieministeriet arbetar särskilt inom tre prioriterade områden för hållbar utveckling:

1. Ett demokratiskt och jämlikt samhälle som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna

 • Vi utvecklar demokratin och politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
 • Vi stöder öppenhet, jämlikt deltagande och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och minskar diskrimineringen, rasismen och hatretoriken.
 • Vi ser till att valsystemet fungerar.

Mål 5: jämställdhet

Mål 10: minskad ojämlikhet

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

2. En fungerande rättsstat

 • Vi tryggar rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar.
 • Vi skapar riktlinjer för rättspolitiken.
 • Vi utvecklar lagstiftningspolitiken.
 • Vi minskar brottsligheten genom att satsa på att förebygga korruption, människohandel och våld mot kvinnor.
 • Vi stärker förverkligandet av rättigheter och förbättrar brottsoffrens ställning.

 

 

Mål 5: jämställdhet Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: minskad ojämlikhet

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

3. Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar

 • Vi ökar systematiskt identifieringen av prioriteringarna för hållbar utveckling i vårt eget arbete.
 • Vi identifierar de mest verkningsfulla åtgärderna för hållbar utveckling och genomför dem till exempel med hjälp av samhälleliga åtaganden.
 • Vi beaktar olika människogrupper i justitieförvaltningens verksamhet. Vi lämnar ingen utanför.
 • Klimatavtrycket på vårt förvaltningsområde har 2035 minskat med mer än 35 procent jämfört med 2019 (målet preciseras utifrån en bedömning av justitieministeriets lokaler år 2021).
 • Vi kommunicerar aktivt om vårt arbete för hållbar utveckling.

Mål 5: jämställdhet

Mål 10: minskad ojämlikhet

16: fredliga och inkluderande samhällen

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonosmisk tillväxt

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Justitieministeriets åtaganden för hållbar utveckling bekämpar människohandel och minskar ojämlikhet

Justitieministeriet offentliggjorde den 23 augusti 2021 åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling inom fyra teman. Enligt dem åtar sig justitieministeriet att bekämpa människohandeln, stärka rättsstatsutvecklingen i internationellt samarbete, använda forskningsrön som bättre beaktar olika befolkningsgrupper samt att minska klimatavtrycket inom sitt förvaltningsområde.

Åtagandena förverkligar justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030: en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning. Visionen bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) som justitieministeriet har förbundit sig att följa.

Läs mera om justitieministeriets åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling på webbplatsen sitoumus2050.fi.

Ett nätverk samordnar arbetet

Vid justitieministeriet arbetar ett omfattande nätverk för hållbar utveckling. Den samordnar genomförandet av målen i Agenda 2030 vid ministeriet och stöder statsrådets gemensamma arbete för hållbar utveckling.

Nätverket hjälper också justitieförvaltningen att identifiera och genomföra konkreta mål för hållbar utveckling i sitt arbete.

Ytterligare information

Vava Lunabba, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen hållbar utveckling  0295150120  


Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet likabehandling  människohandel  etniska relationer  brottsoffer  hållbar utveckling  0295150130