Hållbarhets- och ansvarsarbete vid justitieministeriet

Grunden för en hållbar utveckling är en hållbar rättsstat. Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 siktar på en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning.

Visionen innefattar fyra punkter 

 • Den finländska demokratin vilar på rättsstaten där grundlagen och internationella åtaganden ger ett starkt skydd för varje individs grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter.
 • Rättsstatens kärna består av en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och som tillämpas av oberoende domstolar.
 • Finland är jämlikt.
 • Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Justitieministeriet har förbundit sig att i sin verksamhet följa FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Justitieministeriets vision för hållbar utveckling stöder målen i justitieministeriets strategi.

Var och en är viktig – justitieministeriets vision och prioriteringar för hållbar utveckling

Läs mera om justitieministeriets åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling på webbplatsen sitoumus2050.fi

Justitieministeriets ansvarsrapporter 

Justitieministeriets ansvarsrapport för år 2023 (på finska)

Justitieministeriets ansvarsrapport för år 2022 (på finska)

Justitieministeriets ansvarsrapport för år 2021 (på finska)

Tre prioriterade områden 

Justitieministeriet arbetar särskilt inom tre prioriterade områden för hållbar utveckling:

1. Ett demokratiskt och jämlikt samhälle som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna

 • Vi utvecklar demokratin och politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
 • Vi stöder öppenhet, jämlikt deltagande och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och minskar diskrimineringen, rasismen och hatretoriken.
 • Vi ser till att valsystemet fungerar.

Mål 5: jämställdhet

Mål 10: minskad ojämlikhet

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

2. En fungerande rättsstat

 • Vi tryggar rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar.
 • Vi skapar riktlinjer för rättspolitiken.
 • Vi utvecklar lagstiftningspolitiken.
 • Vi minskar brottsligheten genom att satsa på att förebygga korruption, människohandel och våld mot kvinnor.
 • Vi stärker förverkligandet av rättigheter och förbättrar brottsoffrens ställning.

 

 

Mål 5: jämställdhet Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: minskad ojämlikhet

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

3. Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar

 • Vi ökar systematiskt identifieringen av prioriteringarna för hållbar utveckling i vårt eget arbete.
 • Vi identifierar de mest verkningsfulla åtgärderna för hållbar utveckling och genomför dem till exempel med hjälp av samhälleliga åtaganden.
 • Vi beaktar olika människogrupper i justitieförvaltningens verksamhet. Vi lämnar ingen utanför.
 • Klimatavtrycket på vårt förvaltningsområde har 2035 minskat med mer än 35 procent jämfört med 2019 (målet preciseras utifrån en bedömning av justitieministeriets lokaler år 2021).
 • Vi kommunicerar aktivt om vårt arbete för hållbar utveckling.

Mål 5: jämställdhet

Mål 10: minskad ojämlikhet

16: fredliga och inkluderande samhällen

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonosmisk tillväxt

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Ett nätverk samordnar arbetet

Vid justitieministeriet finns ett internt nätverk för hållbarhet och ansvar som främjar arbetet för hållbarhet och ansvar i enlighet med ministeriets vision om hållbar utveckling.
Nätverket främjar bland annat hållbarhetstänkandet och ansvarstagandet inom justitieministeriets förvaltningsområde, samordnar uppnåendet av målen i Agenda 2030 vid ministeriet samt stöder och samordnar hållbarhetsgranskningen och hållbarhetsrapporteringen på statsrådsnivå.

Enhetschef Vava Lunabba är ordförande för justitieministeriets nätverk för hållbarhet och ansvar samt justitieministeriets medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling.

Ledningens expert Carola Hautamäki är justitieministeriets medlem i statsrådets samordningsnätverk för hållbar utveckling.

Ytterligare information

Vava Lunabba, enhetschef / konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen hållbar utveckling  Telefon:0295150120   E-postadress:


Carola Hautamäki, ledningens expert 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen hållbar utveckling  uppföljning av regeringsprogrammet  Telefon:0295150308   E-postadress: