• Grundläggande rättigheter »

  Justitieministeriet bereder de grundläggande bestämmelserna som berör grundlagen och den offentliga förvaltningen såsom lagarna som reglerar behörigheten av republikens president, riksdagen och regeringen samt förhållandet mellan dem.

 • Demokrati och val »

  Justitieministeriet främjar rätten till inflytande och följer upp hur den förverkligas. Justitieministeriets svarar även för beredningen av vallagsstiftningen samt utvecklingen av valsystemet och valdatasystemet.

 • Brott och straff »

  Justitieministeriet svarar för beredningen av strafflagen samt lagstiftningen som gäller verkställigheten av straff

 • Utveckling av lagberedning »

  Justitieministeriet bereder samhällets grundläggande lagstiftning. Ministeriets särskilda uppgift är att utveckla lagberedningen i hela statsrådet.

 • Rättsstaten och rättssäkerhet »

  Justitieministeriet ser till att den finska rättsstaten fungerar. Ministeriet bereder också bestämmelser som ska garantera rättvis rättegång och god förvaltning.

 • Vardagsliv »

  Justitieministeriet bereder den centrala lagstiftningen som gäller enskilda personers och organisationers rättsliga ställning.

 • EU- och internationella ärenden »

  Justitieministeriet deltar i beredningen av EU:s rättsakter och utvecklandet av Europeiska unionen som ett område för frihet, säkerhet och rättigheter.

 • Internationell rättshjälp »

  Den internationella rättshjälpen baserar sig ofta på multilaterala konventioner.