Statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter

Syftet med statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter är att bidra till att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland. 
Nätverket har till uppgift att samordna beredningen av den fjärde nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter vid ministerierna och följa upp genomförandet efter att planen har godkänts. 

Nätverket följer dessutom upp det nationella genomförandet av Finlands förpliktelser och åtaganden i fråga om de mänskliga rättigheterna, rapporteringen till internationella övervakningsorgan samt de åtgärder som har vidtagits med anledning av de rekommendationer som Finland fått.

Nätverket stärker statsrådets interna samordning när det gäller grundläggande och mänskliga rättigheter samt behandlar vid behov andra frågor som rör grundläggande och mänskliga rättigheter.

I nätverket ingår förutom ministeriernas representanter även permanenta sakkunniga från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättscentret. Ordförande för nätverket är överdirektör Johanna Suurpää, som är avdelningschef för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt.

I nätverket ingår förutom ministeriernas representanter även permanenta sakkunniga från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättscentret. Ordförande för nätverket är avdelningschef för justitieministeriets avdelningen för demokrati och offentlig rätt, överdirektör Johanna Suurpää.

Mer information om nätverket och dess medlemmar finns på nätverkets projektsida

Kontaktinformation

Anna Saarela, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt grundläggande rättigheter  grundlagen  Telefon:0295150291   E-postadress: