Nätverk av kontaktpersoner för de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Syftet med statsrådets nätverk av kontaktpersoner för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är att bidra till att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland. Nätverket ska följa upp läget i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland, efterlevnaden av Finlands skyldigheter och förbindelser i samband med de mänskliga rättigheterna och genomförandet av statsrådets politik för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, stärka samordningen och dialogen i frågor som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter i statsrådet samt starta utrednings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att producera information om hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland. Nätverket beredde Finlands andra nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter och följer genomförandet av den. 

I nätverket ingår förutom ministeriernas representanter även permanenta sakkunniga från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättscentret. Ordförande för nätverket är direktören för justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter Johanna Suurpää.

Mer information om nätverket och dess medlemmar finns på nätverkets projektsida.

Ytterligare information

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt EU-byrån för grundläggande rättigheter  grundläggande rättigheter  0295150169