Statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter

Syftet med statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter är att bidra till att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland. Nätverket ska följa upp läget i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland, efterlevnaden av Finlands skyldigheter och förbindelser i samband med de mänskliga rättigheterna och genomförandet av statsrådets politik för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Dessutom ska nätverket stärka samordningen och dialogen i frågor som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter i statsrådet samt starta utrednings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att producera information om hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland. Nätverket styr beredningen av den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och följer genomförandet av den. 

I nätverket ingår förutom ministeriernas representanter även permanenta sakkunniga från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättscentret. Ordförande för nätverket är avdelningschef för justitieministeriets avdelningen för demokrati och offentlig rätt, överdirektör Johanna Suurpää.

Mer information om nätverket och dess medlemmar finns på nätverkets projektsida.

Kontaktinformation

Anna Saarela, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt 0295150291