Offentlighetslagen

Rätt till information om myndigheternas verksamhet

Behöver du information? Planeras nya bostäder på det område där du bor? Hur beskattas en person som arbetar utomlands? Var kan man rösta på förhand?

Information kan du få på många sätt, till exempel via offentligt material som myndigheterna publicerat och genom att be myndigheterna om information. Den nya lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller tillgången till information.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Dessa handlingar är alltså offentliga om inte något annat bestäms särskilt. I Finland råder därmed offentlighetsprincipen.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet reglerar offentligheten och sekretessen i fråga om myndigheternas handlingar och andra datamaterial samt utlämnande av uppgifter ur handlingar och det förfarande som då tillämpas. Vidare innehåller lagen bestämmelser om myndigheternas skyldighet att främja möjligheterna att ta del av en handling. På dessa sidor finns information om innehållet i offentlighetslagen samt om hur lagen tillämpas och verkställs.

Offentlighetslagen och den förordning som utfärdats med stöd av lagen finns i författningsdatabanken Finlex. Finlex innehåller även information om rättspraxis (högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna).

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet

Uppdatering av offentlighetslagen

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet började bereda en uppdatering av offentlighetslagen i januari 2021. Arbetsgruppens mandatperiod löpte ut den 31 oktober 2023. Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en ny offentlighetslag för att förtydliga och uppdatera lagen.  

Mer information om uppdateringen av offentlighetslagen