Offentlighetslagen

Rätt till information om myndigheternas verksamhet

Behöver du information? Planeras nya bostäder på det område där du bor? Hur beskattas en person som arbetar utomlands? Var kan man rösta på förhand?

Information kan du få på många sätt, till exempel via offentligt material som myndigheterna publicerat och genom att be myndigheterna om information. Den nya lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller tillgången till information.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Dessa handlingar är alltså offentliga om inte något annat bestäms särskilt. I Finland råder därmed offentlighetsprincipen.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen