Straffrätt

I de straffrättsliga bestämmelserna definieras de gärningar som betraktas som brott. Genom att definiera en gärning som brott markerar samhället att gärningen är klandervärd samt strävar efter att förebygga och minska sådana gärningar. Bestämmelser om de mest allvarliga brotten finns i strafflagen men också den övriga lagstiftningen innehåller många straffbestämmelser. I strafflagen definieras också de förutsättningar under vilka en person kan dömas till straff för ett brott (tillräknelighet, tillräknande och åldersgränsen för straffrättsligt ansvar (15 år) samt brottspåföljderna