Likabehandling

Tryggandet av likabehandling är en central del av tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Enligt grundlagen är alla lika inför lagen, och ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 

Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering.

Till justitieministeriets uppgifter hör beredning av diskrimineringslagstiftningen och främjande av likabehandling.

Justitieministeriets webbplats Likabehandling.fi erbjuder praktiska verktyg och material för att främja likabehandling.

Främjande av likabehandling

Skyldigheten att främja likabehandling hör enligt diskrimineringslagen till: 

  • myndigheter
  • utbildningsanordnare
  • anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken
  • arbetsgivare.

Likabehandlingsplanering är ett verktyg för att främja likabehandling.  I planeringsarbetet utvärderar och utvecklar organisationen sin verksamhet på ett målinriktat sätt med tanke på uppnåendet av likabehandling   

Justitieministeriet utvecklar anvisningarna för likabehandlingsplanering och bedömning av likabehandling. Dessutom skapar justitieministeriet metoder, upprätthåller ett system för uppföljning av diskriminering och samordnar nationella informationskampanjer mot diskriminering. Justitieministeriet administrerar också likabehandlingsprojekt som finansieras av Europeiska unionen.

Pågående projekt

Justitieministeriet samordnar följande projekt som gäller likabehandling.
Projekten delfinansieras av Europeiska unionen.

Projektet Välplanerat (Well Planned) bekämpar strukturell diskriminering och rasism genom att effektivisera likabehandlingsplaneringen. 

Medfinansieras av Europeiska unionen

Projektet Jämlika mot hat (Peer Action against Hate) stärker myndigheternas och civilsamhällets beredskap att ingripa i hatmotiverade gärningar och skadliga fördomar.