Likabehandling

Likabehandling eller jämlikhet är vars och ens grundläggande rättighet. För att även de andra grundläggande och mänskliga rättigheterna ska kunna förverkligas måste alla behandlas lika. Enligt 8 § i diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Justitieministeriet svarade för reformen av likabehandlingslagstiftningen och samordnar verkställigheten av diskrimineringslagen inom statsrådet.