Handbok om lagen om bostadsaktiebolag

Handboken om den nya lagen om bostadsaktiebolag har utarbetats av justitieministeriets lagberedningsavdelning. I början av handboken finns ett sammandrag av de viktigaste ändringarna som den nya lagen medför. Sammandraget har länkats till paragraferna och motiveringarna så att det är lätt för läsaren att se vad som egentligen har ändrats.

Handboken innehåller hela den nya lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009 och 547/2010), lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag (1600/2009 och 548/2010) och statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg (365/2010) samt lagberedningsmaterialet med motivering till dessa.

Asunto-osakeyhtiölakiopas (på finska)

Lagen om bostadsaktiebolag som trädde i kraft 2010 innehåller tvingande bestämmelser som ska tillämpas på alla bolag även om det i bolagsordningen föreskrivs om vissa ärenden på annat sätt. De nya tvingande bestämmelserna gäller till exempel tidpunkten för bolagsstämman, stämmokallelser och ärenden som ska tas upp till behandling, tidpunkten för bokslut och revision samt inlösenklausuler som begränsar överlåtelsen av bolagets aktier.

Anvisning - Behov av ändring av bolagsordningen för gamla bolag (på finska)