Person-, familje- och arvsrätt

Personrätten är ett begrepp som utvecklats inom rättsvetenskapen och som omfattar de grundläggande frågorna kring en individs födelse och död, identifieringen av individer och individens självbestämmanderätt. Personrättsliga frågor regleras i flera lagar på olika lagstiftningsområden. De viktigaste personrättsliga lagarna inom justitieministeriets förvaltningsområde gäller en persons namn, fastställande av faderskap, förmyndarskap (intressebevakning) och dödförklaring.

Familjerätten indelas i äktenskapsrätten och barnrätten. Nuförtiden talas det också om partnerskapsrätt. De viktigaste lagarna på familjerättens område är äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, adoptionslagen, och lagen om underhåll för barn.

Arvsrätten reglerar överlåtelse av egendom på grund av ägarens död. Till de omständigheter som regleras i de arvsrättsliga bestämmelserna hör bland annat arvsordning, testamente, klarläggning av kvarlåtenskapen och arvskifte. I fråga om arvsrätt är ärvdabalken den viktigaste lagen.