Barnskydd i gränsöverskridande fall

I detta avsnitt behandlas de förfaranden, den lagstiftning och de överenskommelser som tillämpas på gränsöverskridande barnskyddsfall. Barnskyddsärenden hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde och åtgärder inom barnskyddet omfattas av välfärdsomfådens behörighet. I vissa gränsöverskridande barnskyddsärenden kan centralmyndigheterna bistå de behöriga myndigheterna.

När det gäller gränsöverskridande barnskyddsärenden kan årets 2019 Bryssel IIa-förordningen (även kallad Bryssel IIb-förordningen), som är bindande för EU-staterna, och Haagkonventionen om skydd för barn (FördrS 9/2011) bli tillämpliga.

Med stöd av Bryssel IIa-förordningen av år 2019 och Haagkonventionen om skydd för barn kan man begära en utredning av ett barns förhållanden i en annan stat eller information om pågående förfaranden eller beslut som gäller ett barn. Vilken information man får är beroende av den nationella lagstiftningen i varje enskild stat, och det bör noteras att till exempel en utredning av barnets förhållanden inte nödvändigtvis motsvarar en jämförbar utredning i Finland och att det kan dröja länge innan man får tillgång till den.

Enligt Bryssel IIa-förordningen av år 2019 och Haagkonventionen om skydd för barn kan man via centralmyndigheten även begära tillstånd att placera ett omhändertaget barn i en annan stat. Den stat som begär att ett barn ska placeras utomlands behöver i regel få tillstånd av den mottagande staten innan barnet placeras. Om man har för avsikt att placera ett barn i Finland ska begäran ställas till centralmyndigheten i förväg. Centralmyndigheten vidarebefordrar begäran till den finländska myndighet som är behörig enligt den nationella lagstiftningen.

Centralmyndigheten

Hur kan centralmyndigheten hjälpa?

Centralmyndigheten kan göra förfrågningar om lagstiftningen och vidarebefordra begäran om utredning av förhållandena och placering av barn. Den myndighet som framställt en begäran svarar för kostnaderna för översättningen av handlingar och eventuella advokatarvoden. Centralmyndigheten kan i den mån det är möjligt söka fram kontaktuppgifter till utländska advokater med hjälp av den andra statens centralmyndighet.

Tillämplig lagstiftning och överenskommelser som är bindande för Finland

Mellan EU-staterna (förutom Danmark) tillämpas Bryssel IIa-förordningen av år 2019 (Rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)).

Mellan de nordiska länderna gäller konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (den i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, FördrS 20/1931).

Finland har också anslutit sig till Haagkonventionen om skydd för barn (konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, FördrS 9/2011).

Ytterligare information: En förteckning över de stater som anslutit sig till konventionen och annan nyttig information finns på Haagkonferensens webbplats

Nationell lagstiftning som gäller detta område

Barnskyddslagen (417/2007)

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen (435/2009)

Lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (454/2022)

Den nationella lagstiftningen och de internationella fördragen finns i databasen Finlex.

Ytterligare information