Grundläggande och mänskliga rättigheter

Justitieministeriet bereder ändringar av grundlagen och dess bestämmelser om de grundläggande rättigheterna och samordnar den nationella politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

De grundläggande och mänskliga rättigheterna är fundamentala rättigheter som gäller alla. Vars och ens grundläggande rättigheter tryggas i grundlagen och de mänskliga rättigheterna tryggs i internationella människorättskonventioner. Enligt grundlagen ska Finlands konstitution trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i samhället. Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Justitieministeriet bereder ändringar av grundlagen och dess bestämmelser om de grundläggande rättigheterna. Dessutom samordnar justitieministeriet den nationella politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Vart och ett ministerium svarar för förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom sitt eget förvaltningsområde. Utrikesministeriet svarar för Finlands internationella politik för de mänskliga rättigheterna.