Ansökan om benådning

Republikens president kan i enskilda fall, efter att ha inhämtat utlåtande av högsta domstolen, besluta om benådning genom att mildra eller efterge av domstol bestämda straff eller andra straffrättsliga påföljder.

Den dömde själv, en privatperson, ett samfund, en myndighet eller någon annan kan ansöka om benådning. Ansökan om benådning kan gälla vem som helst som dömts till ett straff (t.ex. fängelsestraff, böter eller samhällstjänst) eller någon annan straffrättslig påföljd (t.ex. förverkandepåföljd, förlust av militär grad). Domen måste ha vunnit laga kraft.

Det finns inga särskilda formkrav för en ansökan om benådning. Av ansökan måste framgå de nödvändiga grundfakta som behövs för att ärendet ska kunna behandlas. I ansökan ska anges namnet och personbeteckningen för den person för vilken nåd söks, straffet eller den straffrättsliga påföljden från vilken personen ansöker om att bli benådad samt på vilken grund nåd söks.

Benådningsansökan med eventuella bilagor riktas till republikens president och ställs till justitieministeriet. Innan ansökan föredras för presidenten inhämtar justitieministeriet de utredningar och utlåtanden som behövs. Republikens president avgör benådningsansökningarna på föredragning av justitieministern.

Sökanden och andra berörda personer eller myndigheter underrättas om presidentens beslut.

Amnesti kan utfärdas endast genom lag.

Ansökan om benådning ska sändas till
Justitieministeriet
PB 25, 00023 Statsrådet

Ytterligare upplysningar

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder benådning  Telefon:0295150068   E-postadress: