Överföring av dömda personer

Allmänt

Syftet med överföringen av personer som dömts till fängelsestraff till deras hemländer är att främja deras anpassning i samhället. I detta syfte ges utlänningar som har berövats sin frihet möjlighet att avtjäna sitt straff till slut i sin egen sociala miljö.

Överföring av dömda förutsätter att både doms- och verkställighetslandet samtycker till överföringen, att den dömde själv går med på det och att han eller hon är medborgare i verkställighetslandet. Därtill krävs det att domen har vunnit laga kraft och att gärningen är straffbar i båda länderna. I ett ärende som gäller verkställighet av en påföljd som dömts ut i ett annat land är det inte tillåtet att pröva om den dömde verkligen var skyldig till det brott för vilket påföljden dömdes ut.

Förfarandet

Bestämmelser om överföring av dömda finns i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987). Folkrättsliga bestämmelser finns i konventionen om överförande av dömda personer. Finland kan överföra en dömd person med stöd av sin nationella lagstiftning utan att det finns någon folkrättslig förpliktelse, men i regel förutsätter den andra staten att en sådan förpliktelse finns.

I Finland är det justitieministeriet som beslutar om överföringen av dömda personer. Överföring till Finland förutsätter att den dömda personen har anmält sin önskan att avtjäna resten av sitt straff i Finland och att han eller hon är finsk medborgare eller har sitt hemvist här. Det förutsätts också att den gärning för vilken påföljden har bestämts är eller skulle vara straffbar enligt finsk lag om den begicks i Finland under motsvarande förhållanden.

När den dömda personen har överförts till Finland verkställs straffet enligt finsk lag. Detta betyder att bl.a. beslut om villkorlig frigivning fattas enligt finsk lag.

De ovan nämnda principerna iakttas också då en dömd person överförs från Finland till sin hemstat. Då begäran om överföring framställs måste den dömda personen ha minst sex månader kvar att avtjäna på sitt straff. Eftersom överföringsprocessen tar tid krävs det i praktiken att den dömda personen har minst ett år kvar av straffet.

Överföring oberoende av samtycke

I vissa fall kan dömda personer överföras oberoende av deras samtycke. Då en person till följd av ett fängelsestraff och det brott som lett till straffet ska utvisas eller avvisas från Finland, kan denna person överföras till sin hemstat oberoende av hans eller hennes samtycke. Tanken bakom detta förfarande är att eftersom de dömda inte har rätt att uppehålla sig i Finland efter att ha avtjänat sitt straff, är det med hänsyn till deras anpassning i samhället ändamålsenligt att överföra dem till hemlandet i ett så tidigt skede som möjligt.

Överföring oberoende av samtycke är möjlig mellan de stater som anslutit sig till tilläggsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer.

Överföringen av dömda personer mellan de nordiska länderna bygger inte på något fördrag utan på enhetlig lagstiftning som gäller i alla dessa länder. I Finland tillämpas lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963). Mellan de nordiska länderna kan dömda personer överföras oberoende av deras samtycke. I dessa frågor är Brottspåföljdsmyndigheten den behöriga myndigheten i Finland.

Inom EU sker överföringen av dömda personer med stöd av rambeslutet om detta. Nästa alla av medlemsstaterna har genomfört de nationella lagstiftningsåtgärder som rambeslutet förutsätter. I Finland har rambeslutet genomförts genom lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011). Den behöriga myndigheten är Brottspåföljdsmyndigheten.

Lagar, konventioner och överenskommelser

Nedan nämnda författningar, konventioner och överenskommelser finns tillgängliga i Finlex.

http://www.finlex.fi/sv/

Lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987)

Konventionen om överförande av dömda personer (FördrS 13/1987) och dess tilläggsprotokoll (FördrS 42/2001)

Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011).

Överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Thailand vid verkställighet av domar i brottmål (FördrS 38/1992)

Överenskommelsen mellan internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien och Finlands regering om verkställighet av tribunalens domar (FördrS 27/1997)

Ytterligare information

Taina Neira, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp internationell rättshjälp i brottmål  utlämning för brott  överförande av dömda  Telefon:0295150070   E-postadress:


Sonja Varpasuo, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp internationell rättshjälp i brottmål  utlämning för brott  överförande av dömda  Telefon:0295150073   E-postadress: