​​​​​​​​​​​​​​Tillämpningen av beredskapslagen

Beredskapslagens tillämpningsområde gäller endast särskilt allvarliga kriser som berör hela nationen eller åtminstone en stor del av den och som har konsekvenser för samhällets funktion som helhet. Undantagsförhållanden enligt beredskapslagen är bland annat ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller därmed jämförbart angrepp eller överhängande risk för ett sådant, en synnerligen allvarlig cyberattack, en storolycka eller en pandemi. I internationella människorättskonventioner används i allmänhet begreppet allmänt nödläge om undantagsförhållanden.

Tillämpningen av beredskapslagen i praktiken

Beredskapslagen är ständigt gällande lagstiftning, men beslut om ibruktagande av befogenheter enligt den ska fattas separat under undantagsförhållanden. Ibruktagandet av befogenheterna enligt beredskapslagen förutsätter att statsrådet först i samverkan med republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden som definieras i lagen råder i Finland. Också då kan tillämpningen komma på fråga endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Under den nuvarande beredskapslagens giltighetstid har undantagsförhållanden konstaterats två gånger – bägge gånger för att stävja coronavirusepidemin. Föregångaren till den nuvarande beredskapslagen behövde inte tillämpas en enda gång under dess cirka 30 år långa giltighetstid. Tröskeln för konstaterande av undantagsförhållanden och för ibruktagande av befogenheter enligt beredskapslagen är alltså mycket hög.

Beredskapslag (finlex.fi)