Delgivning

Vid rättegångar är det ibland nödvändigt att delge handlingar, såsom stämningar och kallelser, till personer eller företag i en annan stat. Då delgivningen sker i en annan stat behöver domstolarna rättslig hjälp av den andra statens rättsliga myndigheter. Ibland behövs delgivning av handlingar utomlands även om ett mål inte har inletts vid en domstol (till exempel vid delgivning av testamenten). I Finland är det i regel domstolen som sänder handlingarna till utlandet.

Begäran om delgivning som sänds till utlandet från Finland

Det är i regel domstolarna som sänder rättsliga handlingar, såsom stämningar och kallelser, till utlandet. På delgivningsförfarandet tillämpas EU-lagstiftningen eller någon internationell överenskommelse beroende på om mottagaren av handlingarna bor i ett annat nordiskt land, i en EU-stat, i en stat som har anslutit sig till Haagkonventionen eller i någon annan stat.

Den EU-lagstiftning eller internationella överenskommelse som ska tillämpas avgör vilket förfarande som kan användas vid delgivningen av handlingarna.

Alternativen för förfaringssättet är följande:

  • domstolen sänder handlingarna per post direkt till mottagaren
  • domstolen sänder handlingarna till den behöriga myndigheten i den mottagande staten för åtgärder
  • domstolen sänder handlingarna till utlandet via centralmyndigheten i Finland (justitieministeriet)

De närmare bestämmelserna bör alltid kontrolleras i den aktuella EU-rättsakten eller internationella överenskommelsen. Om det inte finns någon EU-rättsakt eller internationell överenskommelse som ska tillämpas, sänder domstolen handlingarna till målstaten via utrikesministeriet.

Delgivningen av testamenten och andra så kallade utomprocessuella handlingar utomlands har överförts från regionförvaltningsverken till tingsrätterna. En begäran om delgivning av sådana handlingar kan göras hos vilken tingsrätt som helst.

Vissa stater tar ut en avgift för delgivning.

Begäran om delgivning som sänds till Finland från utlandet

Då en begäran om delgivning sänds till Finland från utlandet får handlingarna beroende på den tillämpliga EU-rättsakten eller den internationella överenskommelsen sändas direkt per post till en person som bor i Finland, till den behöriga tingsrätten eller till centralmyndigheten för åtgärder. I praktiken delger en stämningsman vid tingsrätten personligen handlingarna till mottagaren. Delgivning som skett på basis av en begäran om rättshjälp är avgiftsfri.

En begäran om delgivning får sändas till Finland utan översättningar till finska eller svenska, men mottagaren får vägra att ta emot handlingarna om han eller hon inte förstår språket.

Centralmyndigheten

Justitieministeriet är centralmyndighet enligt EU-förordningen om delgivning och de internationella överenskommelserna om delgivning. Centralmyndigheten har till uppgift att vidarebefordra en begäran om delgivning, om man inte har kommit överens om direktkontakt mellan staterna. Centralmyndigheten ska också handleda, utbilda och ge råd i fråga om tillämpningen av överenskommelserna.

Tillämplig lagstiftning och överenskommelser som är bindande för Finland

Delgivningsförordningen tillämpas mellan EU-staterna (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning).

Med stöd av förordningen sänder de behöriga myndigheterna (i Finland domstolarna) handlingar i första hand direkt per post till en person som bor i en annan medlemsstat i EU. I andra hand sänds handlingarna från domstolen till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten för delgivning. EU:s delgivningsförordning är direkt tillämplig rätt och innehåller närmare bestämmelser om bland annat de krav som ställs på handlingarnas språk och översättningar.

Förordningen, information om sändande och mottagande myndigheter, standardformulär och annan praktisk information finns på den europeiska e-juridikportalen.

Inom Norden gäller överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (FördrS 26/1975). Den nordiska överenskommelsen grundar sig på direktkontakt mellan de behöriga myndigheterna. I Finland sänder domstolarna handlingar direkt till den mottagande myndigheten i det andra nordiska landet.

Finland har anslutit sig till Haagkonventionen om delgivning (konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, FördrS 51/1969). Konventionen tillämpas till exempel i relationerna med Förenta staterna och Ryssland. Vid tillämpningen av konventionen sänder de finländska domstolarna de handlingar som ska delges till centralmyndigheten i den mottagande staten.

Konventionen, en förklarande rapport, en förteckning över de stater som anslutit sig till konventionen samt deras reservationer, en obligatorisk blankett och annan praktisk information finns på Haagkonferensens webbplats.

Till de stater med vilka Finland inte har någon överenskommelse sänder domstolen handlingarna för delgivning via utrikesministeriet.

Nationell lagstiftning som gäller detta område:

Nationella bestämmelser om begäran och lämnande av rättshjälp vid delgivning av handlingar finns i lagen om rättslig hjälp på civilrättens område (lagen om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område, 426/2015). Lagen om rättslig hjälp på civilrättens område är emellertid sekundär i förhållande till EU-lagstiftningen och de internationella överenskommelserna.

Förutom lagen om rättslig hjälp på civilrättens område ska även bestämmelserna om delgivning i rättegångsbalken (4/1734) iakttas i delgivningsärenden.

Ytterligare information: den nationella lagstiftningen och de internationella fördragen finns i databanken Finlex.

Ytterligare information

Maija Leppä, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp Telefon:0295150301   E-postadress: