Politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Statsrådets politik för de grundläggande och mänskliga rättigheterna baserar sig på redogörelsen om de mänskliga rättigheterna och den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter. I redogörelsen om de mänskliga rättigheterna fastställs långsiktiga riktlinjer för verksamheten i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter innehåller för sin del konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.    

Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020-2023

Den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023 godkändes som statsrådets principbeslut den 23 juni 2021.

Syftet med handlingsplanen är att främja det allmännas skyldighet enligt 22 § i grundlagen att se till att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Genom handlingsplanen stärks tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses i Finland, och på så vis stöds också kunskapsbaserat beslutsfattande samt konsekvensbedömningen i fråga om de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Som en del av handlingsplanen har det utvecklats indikatorer som är ett nytt verktyg för tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses både på kort och på lång sikt.

Beredningen av handlingsplanen har styrts av statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter, som tillsatts av justitieministeriet. Justitieministeriets tjänstemän ansvarade för beredningsarbetet med stöd av en expertgrupp tillsatt för ändamålet. Beredningen och valet av indikatorer har gjorts i ett omfattande samarbete och samråd med intressegrupper. I arbetet beaktades särskilt regeringsprogrammets riktlinjer och de rekommendationer som Finland fått av övervakningsorganen för internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Indikatorer för grundläggande och mänskliga rättigheter på webbplatsen som administreras av statsrådets kansli

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Den 9 december 2021 antog statsrådet en redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna. I redogörelsen fastställs riktlinjer för statsrådets verksamhet för grundläggande och mänskliga rättigheter internationellt, inom Europeiska unionen och nationellt. Finland försvarar de mänskliga rättigheternas universalitet och juridiskt bindande karaktär samt främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. Redogörelsen beskriver och drar upp riktlinjer för åtgärder som det allmänna ska vidta för att säkerställa att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland.

Redogörelsen framhåller stärkandet av jämlikhet, jämställdhet och rätten att delta. Internationellt betonar Finland kvinnornas, urfolkens och de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I den europeiska verksamheten betonar Finland i tillägg romernas rättigheter. I redogörelsen behandlas verksamheten för grundläggande och mänskliga rättigheter inom två områden som utvecklas och vars betydelse ökar: hållbar utveckling samt digitalisering och informationsförmedling.

Redogörelsen beskriver och drar upp riktlinjer för Finlands verksamhet för att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen, för att stödja den internationella rättsstatsutvecklingen och för att genomföra rättsstatsprincipen i Finland. Redogörelsen betonar betydelsen av människorättsförsvararnas verksamhet och människorättsförpliktelserna i företagsverksamheten. Redogörelsen betonar betydelsen av myndigheternas kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och om laglighetsövervakarnas verksamhet, och tryggandet av resurser för att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna.