Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Justitieministeriet behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke. Informationssystemtjänsterna för justitieministeriet produceras av Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och dess underleverantörer.

Statsrådets kansli svarar för kameraövervakningen i justitieministeriets utrymmen. Den dataskyddsbeskrivning som gäller detta finns på statsrådets kanslis webbplats.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller  att behandlingen av dina uppgifter begränsas. I vissa fall har du också rätt motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.  

Ytterligare information om dina rättigheter.

Anvisningar om hur du kan lämna in en begäran om information

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland.

 

Registeransvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Registratorskontor: oikeusministerio(a)om.fi och tfn +358 2951 50320

Dataskyddsombud

Johanna Järvinen

e-post: tietosuojavastaava.om(a)om.fi

tfn +358 2951 50004

Att skicka dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter 

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till ministeriet och ämbetsverken via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaviesti.om.fi). Tjänsten är avgiftsfri.

Om skyddad e-post skickas till ämbetsverkets officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Anvsiningar om hur det går till att skicka skyddad e-post.

Dataskyddsmeddelandena