Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Justitieministeriet behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller  att behandlingen av dina uppgifter begränsas. I vissa fall har du också rätt motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.  

Anvisningar om hur du kan lämna in en begäran om information

Ytterligare information om dina rättigheter från webbplatsen av dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland.

Nedan finns närmare information om behandling av personuppgifter i justitieministeriets olika tjänster.

Registeransvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Registratorskontor: oikeusministerio(a)om.fi och tfn +358 2951 50320

Dataskyddsansvarig

Johanna Järvinen

e-post: tietosuojavastaava.om(a)om.fi

tfn +358 2951 50004