Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet.

År 2021 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Utsatta grupper är till exempel de äldre, personer med funktionsnedsättning och barn.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

Ansökningstiden börjar den 11 januari 2021 och går ut den 31 mars 2021 kl. 16.15. Understöd söks med ansökningsblankett.

År 2021 utdelas sammanlagt 70 000 euro i understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål. Avsikten är att understödsbesluten fattas under maj. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig,
[email protected]
02951 50400