Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt år 2020

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet. År 2020 önskas ansökningar speciellt för projekt som syftar till att utveckla lokal säkerhetskommunikation för att minskar rädsla för brott, bekämpa brottslighet som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning eller förebygga butiksstölder.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

Ansökningstiden börjar den 16 januari 2020 och går ut den 31 mars 2020 kl. 16.15. Understöd söks med ansökningsblankett.

År 2020 utdelas sammanlagt 70 000 euro i understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål. Avsikten är att understödsbesluten fattas under maj 2020. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig,
[email protected]
02951 50400

Kolla även:

Materialet från justitieministeriets statsunderstödsinfo den 18 december, samt vanliga frågor (FAQ) gällande understödet