Andra språk

Enligt grundlagen har romerna och andra grupper rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Rätten att använda och utveckla sitt språk och sin kultur gäller alla språkgrupper.

Bestämmelser om språkliga rättigheter ingår i flera olika lagar, från lagen om patientens rättigheter till förundersökningslagen. Enligt huvudprincipen är myndigheterna inte skyldiga att använda andra språk än finska eller svenska. Myndigheten kan dock vara skyldig att ordna tolkning till ett språk som klienten förstår. När det gäller andra språk än finska, svenska och samiska har klienten ingen subjektiv rätt att använda sitt eget språk, utan rätten har begränsats till ett språk som klienten förstår.

Romer

Romernas antal i Finland beräknas uppgå till 10 000- 12 000, varav en tredjedel talar romani. Romani fungerar främst som det interna familjespråket, men även om romernas första språk nuförtiden är finska eller svenska, har romanin en viktig ställning i romernas kultur.

Det finländska romanispråket är ett allvarligt utrotningshotat språk. Romerna i Finland talar romanispråkets nordliga dialekt, kalo. Antalet personer som talar romani uppskattas ha minskat med nästa 40 procent under de senaste 50 åren.

Justitieministeriet har som ett av de projekt som ingår i Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter gjort en utredning om tillgodoseendet av romernas språkliga rättigheter.

Information om delegationen för romska ärenden och dess uppgifter, romernas ställning i Finland samt deras språk och kultur finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: Delegationen för romska ärenden

Justitieministeriets utredning om romernas språkliga rättigheter (på finska)

Information om romani finns på webbplatsen av Institutet för de inhemska språken

Språkpolitiskt program för romani (på finska) (Institutet för de inhemska språken, 2009)

Karelska

Karelskan är nära besläktad med finska. Karelska talas i Finland och i Ryssland, och det finns totalt under 100 000 personer som har kunskaper i de olika formerna av karelska. Största delen av dem som talar karelska bor i Karelska republiken och i området norr om staden Tver i inre Ryssland.

I Finland är det främst före detta gränskarelare och deras ättlingar som använder karelska, dvs. sammanlagt omkring 5 000 personer. Antalet i Finland födda personer som talar karelska är knappt 3000 och antalet personer som flyttat till Finland från de karelska områdena i Ryssland är drygt 2000.

Information om karelska finns på webbplatsen av Institutet för de inhemska språken (på finska)

Ytterligare information

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress: