Brott och straff

Justitieministeriet svarar för beredningen av strafflagen samt lagstiftningen som gäller verkställigheten av straff. Ministeriet styr verkställigheten av straff, ser till att åklagarväsendets verksamhetsförutsättningar tryggas och utvecklas samt svarar för brottsbekämpningsuppgifter.

 • Kriminalpolitik »

  Kriminalpolitik kan i en bred mening avses omfatta alla sådana åtgärder som påverkar brottsligheten.

 • Brottsförebyggande »

  Syftet med brottsförebyggande är att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället

 • Straffrätt »

  Straffrätt är den del av rättsordningen som reglerar det straffrättsliga ansvaret i olika frågor.

 • Straffprocessen »

  Behandlingen av ett brottmål består av flera olika skeden, till exempel förundersökning, åtalsprövning och rättegång.

 • Det straffrättsliga påföljdssystemet »

  Det straffrättsliga påföljdssystemet bygger på att brott leder till straff. Allmänna strafftyper är ordningsbot, böter, villkorliga eller ovillkorliga fängelsestraff, samhällstjänst och övervakningsstraff.

 • Bekämpning av korruption »

  På nationell nivå är justitieministeriet samordningsmyndighet i arbetet mot korruption. Justitieministeriet deltar också i det internationella samarbetet för att bekämpa och förebygga korruption.

 • Brottsoffer »

  Justitieministeriet svarar för beredningen av lagar som gäller brottsoffers rättsliga ställning och den allmänna utvecklingen av ställningen för brottsoffer inom sitt verksamhetsområde.