Delegationens syfte och uppgifter

Bestämmelser om delegationens verksamhet finns i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007). Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan det civila samhället och myndigheterna.

Statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007)

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationens syfte

I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna.

2 §
Uppgifter

Delegationen för medborgarsamhällspolitik skall

1) främja samarbetet och växelverkan mellan medborgarsamhället och myndigheterna,

2) följa förändringarna i medborgarsamhällets omvärld samt i anslutning till detta utvecklingen inom Europeiska unionen och internationellt,

3) ta initiativ och lägga fram förslag samt yttra sig i syfte att utveckla delområden av vikt för medborgarsamhällspolitiken,

4) bedöma ministeriernas strategier för medborgarorganisationerna och praxis vid offentliga utfrågningar,

5) följa med att den offentliga maktens beslut i fråga om medborgarorganisationerna är samstämmiga och förutsebara samt ta initiativ i syfte att utveckla samstämmigheten och förutsebarheten,

6) ta initiativ i anslutning till Finlands nationella och internationella handlingslinje beträffande medborgarorganisationer,

7) starta utrednings-, undersöknings- och utvecklingsprojekt, främja forskningsverksamhet och utnyttjandet av forskningsresultat samt informera om resultaten av projekt- och undersökningar.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar. Varje medlem med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig ersättare.

Delegationen har företrädare för medborgarsamhället, forskningen, näringslivet samt ministerierna och myndigheter.

De myndigheter som är representerade i delegationen är utrikesministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen.

I fråga om medborgarsamhället ingår i delegationen en företrädare för centrala idrottsorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer, konst- och kulturorganisationer, bildningsorganisationer, social- och hälsovårdsorganisationer, miljö- och boendeorganisationer, människorätts- och invandrarorganisationer samt en företrädare för den forskning som gäller medborgarsamhället och två företrädare för näringslivet.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne på kallelse av vice ordföranden.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om röster faller lika avgör den åsikt som ordföranden biträtt.

Delegationen har en generalsekreterare, som justitieministeriet förordnar.

Delegationen beslutar om övriga förfaringssätt vid organiserandet av verksamheten. Delegationen kan ha sektioner för beredning av ärenden.

Justitieministeriet beslutar om de kostnadsersättningar och de arvoden som betalas till delegationens medlemmar, sekreteraren samt sakkunniga.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik i Finlex

 

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (1285/2011)

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007) 3 § som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 19 andra medlemmar. Varje medlem med undantag för ordföranden och vice ordföranden har en personlig ersättare.

Delegationen har företrädare för medborgarsamhället, forskningen, ministerierna och kommunerna.

De ministerier som är representerade i delegationen är utrikesministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet.

Medborgarsamhället företräds i delegationen av de viktigaste idrotts- och sportorganisationerna, barn- och ungdomsorganisationerna, bildnings- och kulturorganisationerna, social- och hälsovårdsorganisationerna, miljö- och boendeorganisationerna, människorätts- och jämställdhetsorganisationerna, minoritets- och invandrarorganisationerna samt företagarorganisationerna så att respektive organisationer har en representant.

I delegationen finns dessutom en representant för fri medborgarverksamhet, en representant för den forskning som gäller medborgarsamhället och en representant för Finlands Kommunförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik i Finlex