Statsunderstöd enligt samiska språklagen

 

Statsunderstöd enligt 31 § i samiska språklagen 2021
 

Enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) ska det i statsbudgeten tas in ett anslag för statsunderstöd till kommunerna, församlingarna, renbeteslagen inom samernas hembygdsområde samt till sådana enskilda som avses i 18 § för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

Justitieministeriet utlyser statsunderstödet som beviljas enligt 31 § i samiska språklagen 2021. Syftet med understödet är att främja genomförandet av samiska språklagen genom att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Nu är det möjligt att ansöka om understöd för merkostnader som orsakas efter den 1 januari 2021.


Ansökningstiden börjar den 1.2.2021 och går ut den 26.02.2021 kl. 16.15. Understöd söks med denna ansökningsblankett. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ansökningar som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte.

Justitieministeriet kan bevilja sammanlagt 150 000 euro i understöd.

Avsikten är att understödsbesluten fattas före slutet av mars 2021. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som anges i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas samiska språklagen (1086/2003) och statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information:

regeringssekreterare Maria Soininen, tfn 02951 50072, [email protected]

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2020

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2020 görs på en separat blankett. Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.