Statsunderstöd enligt samiska språklagen

Enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) ska det i statsbudgeten tas in ett anslag för statsunderstöd till kommunerna, församlingarna, renbeteslagen inom samernas hembygdsområde samt till sådana enskilda som avses i 18 § för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

Justitieministeriet utlyser statsunderstödet som beviljas enligt 31 § i samiska språklagen 2020. Syftet med understödet är att främja genomförandet av samiska språklagen genom att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Nu är det möjligt att ansöka om understöd för merkostnader som orsakas efter den 1 januari 2020.

Justitieministeriet kan bevilja högst 150 000 euro i understöd, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för detta ändamål.

Ansökningstiden började den 20.1.2020 och gick ut den 13.2.2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnades in efter den utsatta tiden beaktades inte.

Avsikten är att understödsbesluten fattas senast under april. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som anges i ansökningsblanketten.
På understödet tillämpas samiska språklagen (1086/2003) och statsunderstödslagen (688/2001).
 

Ytterlig information:

specialsakkunnig Vava Lunabba, tlf. 0291 5150136

[email protected]