Statsunderstöd enligt samiska språklagen

Enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) ska det i statsbudgeten tas in ett anslag för statsunderstöd till kommunerna, församlingarna, renbeteslagen inom samernas hembygdsområde samt till sådana enskilda som avses i 18 § för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

Justitieministeriet utlyste statsunderstödet som beviljas enligt 31 § i samiska språklagen 2020. Syftet med understödet är att främja genomförandet av samiska språklagen genom att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Det var möjligt att ansöka om understöd för merkostnader som orsakas efter den 1 januari 2020.

Justitieministeriet kan bevilja högst 150 000 euro i understöd, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för detta ändamål.

Ansökningstiden var 20.1.–13.2.2020. Ansökningar som lämnades in efter den utsatta tiden beaktades inte.

Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för året 2020. Beslut finns i slutet av denna sida.

Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som anges i ansökningsblanketten.
På understödet tillämpas samiska språklagen (1086/2003) och statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information:

regeringssekreterare Maria Soininen, tfn 02951 50072, [email protected]