Statsunderstöd enligt samiska språklagen

Statsunderstöd enligt 31 § i samiska språklagen 2021

Enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) ska det i statsbudgeten tas in ett anslag för statsunderstöd till kommunerna, församlingarna, renbeteslagen inom samernas hembygdsområde samt till sådana enskilda som avses i 18 § för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

På understödet tillämpas samiska språklagen (1086/2003) och statsunderstödslagen (688/2001).

Justitieministeriet har anvisats ett anslag på 150 000 euro för att delas ut för särskilda merkostnader som tillämpningen av samiska språklagen medför (under moment 25.01.50 Understöd).

Inom tidsfristen inkom totalt 10 ansökningar och den totala ansökta summan uppgick till 276 379,82 euro.

Syftet med statsunderstödet är att stödja genomförandet av samiska språklagen genom att täcka de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Understöd kan beviljas bl.a. för följande helheter: översättnings- och tolkningskostnader (inkl. publikationsverksamhet), informationsverksamhet, vikariekostnader till följd av utbildning och språkstudier samt kostnader för främjande av tillämpningen av samiska språklagen.


Beviljade bidrag:

Enare kommun 80 000 euro
Utsjoki kommun 20 600 euro
Enontekis kommun 30 100 euro
Sodankylä kommun 8 800 euro
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä/ Inarin seurakunta 1 950 euro
Paliskuntain yhdistys 2 450 euro
Näkkälän Paliskunta 1 200 euro
Enares fiskeriområde 900 euro
Delägarlaget för Outakoski gemensamma vattenområde 1700 euro
Tenon kalatalousalue 2300 euro

Statsunderstöd betalas i en enda post, betalningar görs i maj.
 

Ytterlig information:

regeringssekreterare Maria Soininen, tfn 02951 50072, [email protected]

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2020

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2020 görs på en separat blankett. Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.