Statsunderstöd enligt samiska språklagen

Justitieminsteriet beviljar statsunderstöd som betalas enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003). Understöd kan beviljas till kommuner, församlingar och renbeteslag inom samernas hembygdsområde samt sådana enskilda som avses i 18 § i samiska språklagen för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

Information om ansökningskriterier, ansökningsfrister och ansökningsblanketter till puböliceras senare till denna webbsida.

Ytterlig information:

specialsakkunnig Vava Lunabba, tlf. 0291 5150136

[email protected]