Nämnden för namnärenden

Nämnden för namnärenden, som är underställd justitieministeriet, övervakar praxis i fråga om för- och efternamn. Den är en expertmyndighet i ärenden som gäller tillämpning av namnlagen.

Enligt namnlagen behandlas ärenden som gäller ändring av för- eller efternamn i första instans av magistraten.

Nämnden för namnärenden ger utlåtanden till domstolarna, magistraterna och andra myndigheter i frågor som gäller för- och efternamn. Den övervakar praxis i fråga om för- och efternamn och informerar domstolarna, magistraterna och andra myndigheter om denna. Dessutom tar den initiativ till att utveckla lagstiftningen om för- och efternamn och lägger fram förslag i saken för justitieministeriet.

Nämnden för namnärenden tar emot cirka 80 begäran om utlåtande per månad. Vi behandlar utlåtandena i den ordning de kommer in. Nästa möten hålls den 13 november 2018 och den 11 december 2018.

Kontaktinformation: Nämnden för namnärenden, PB 25 (Södra esplanaden 10), 00023 Statsrådet

Sekreterare, juris magister Joanna Grandell, tfn 02956 43510 (telefontid måndag - tisdag kl. 9.30 - 11.30), e-post förnamn.släktnamn@om.fi

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post till den ovan nämnda adressen.

Nämnden för namnärenden tillsätts för fem år i sänder. Nämndens sammansättning under perioden 2015 – 2019 är enligt följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

professor, juris doktor Urpo Kangas
Helsingfors universitet

Vice ordförande:

lagstiftningsrådet, juris magister Eeva Attila
 

Ledamöter:

utvecklingschef Juha Lempinen
(rådgivande jurist Elina Laitinen)
befolkningsbokföringen

filosofie magister Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofie doktor Tiina Miettinen)
släktforskning

filosofie doktor Sirkka Paikkala
(filosofie doktor Minna Saarelma-Paukkala)
finska språket och namnforskning

filosofie doktor Leila Mattfolk
(filosofie doktor Peter Slotte)
svenska språket och namnforskning