Nämnden för namnärenden

Nämnden för namnärenden övervakar inom justitieministeriets förvaltningsområde praxis i fråga om ärenden som gäller för- och efternamn. Den är en särskild expertmyndighet i frågor som gäller tillämpning av namnlagen.

Enligt lagen om för- och efternamn behandlas ärenden som gäller anmälan om och ändring av för- eller efternamn i första instans av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger också rådgivning i fråga om anmälan om och ändring av namn. Nämnden för namnärenden kan inte på förhand ta ställning till enskilda namn.

Nämnden för namnärenden har främst till uppgift att ge utlåtanden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i frågor som gäller för- och efternamn. Dessutom har nämnden till uppgift att ge utlåtanden till domstolarna och andra myndigheter i frågor som gäller för- och efternamn. Nämnden kan också lägga fram initiativ för justitieministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen om för- och efternamn.

Ett utlåtande av nämnden för namnärenden är ett expertutlåtande som inte är rättsligt bindande för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är alltid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som fattar det officiella beslutet i ett ärende.

I och med lagen om för- och efternamn är behandlingen i nämnden för namnärenden begränsad till endast anmälnings- och ansökningsärenden vars behandling kräver den sakkunskap som nämnden erbjuder. Det kan gälla till exempel nybildade efternamn och sådant återtagande av släktnamn som förutsätter sakkunskap i släktforskning.  

År 2023 tog nämnden för namnärenden emot sammanlagt cirka 1236 begäranden om utlåtande. Begärandena om utlåtande behandlas i regel i den ordning de kommer in.

Nämnden för namnärenden är överbelastat med inkomna ärenden.

Nämndens följande möte hålls den 25 juni 2024.

Kontaktuppgifter:

Nämnden för namnärenden, PB 25 (Södra Esplanaden 10), 00023 Statsrådet

Juris magister Joanna Grandell, nämndens sekreterare, tfn 02956 43510 (telefontid måndag–tisdag kl. 9.30–11.30), e-post nimilautakunta(at)gov.fi. 

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post via den ovan nämnda adressen.

Nämndens sammansättning

Nämnden för namnärenden tillsätts för fem år i sänder. Nämndens sammansättning under perioden 2020 – 2024 är enligt följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

professor emeritus, juris doktor Urpo Kangas, Helsingfors universitet

Vice ordförande:

lagstiftningsråd, juris magister Eeva Attila
 

Ledamöter:

direktör, Ari Torkkel
(specialsakkunnig Anne Sänkiaho)
uppdatering av befolkningsdata

filosofie magister Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofie doktor Tiina Miettinen)
släktforskning

filosofie doktor Sirkka Paikkala
(filosofie doktor Minna Saarelma-Paukkala)
finska språket och namnforskning

filosofie doktor Peter Slotte
(filosofie doktor Maria Vidberg)
svenska språket och namnforskning