Nämnden för namnärenden

Nämnden för namnärenden övervakar inom justitieministeriets förvaltningsområde praxis i fråga om ärenden som gäller för- och efternamn. Den är en särskild expertmyndighet i frågor som gäller tillämpning av namnlagen.

Enligt lagen om för- och efternamn behandlas ärenden som gäller anmälan om och ändring av för- eller efternamn i första instans av magistraten. Också rådgivning i frågor som gäller anmälan om och ändring av namn ges av magistraten. Nämnden för namnärenden kan inte på förhand ta ställning till enskilda namn.

Nämnden för namnärenden har främst till uppgift att ge utlåtanden till magistraterna i frågor som gäller för- och efternamn. Dessutom har nämnden till uppgift att ge utlåtanden till domstolarna och andra myndigheter i frågor som gäller för- och efternamn. Nämnden kan också lägga fram initiativ för justitieministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen om för- och efternamn.

Ett utlåtande av nämnden för namnärenden är ett expertutlåtande som inte är rättsligt bindande för magistraten. Det är alltid magistraten som fattar det officiella beslutet i ett ärende.

I och med lagen om för- och efternamn är behandlingen i nämnden för namnärenden begränsad till endast anmälnings- och ansökningsärenden vars behandling kräver den sakkunskap som nämnden erbjuder. Det kan gälla t.ex. nybildade efternamn och sådant återtagande av släktnamn som förutsätter sakkunskap i släktforskning. Den nya lagen om för- och efternamn ska tillämpas på anmälningar och ansökningar som har blivit anhängiga den 1 januari 2019 eller därefter. De ansökningar som har blivit anhängiga före den 1 januari 2019 behandlar nämnden för namnärenden i enlighet med den gamla lagen. År 2018 tog nämnden för namnärenden emot sammanlagt cirka 1 100 begäran om utlåtande. Begäran om utlåtande behandlas i regel i den ordning de kommer in. Nämndens följande möten hålls den 15 oktober 2019 och den 19 november 2019.

Kontaktinformation:

Nämnden för namnärenden, PB 25 (Södra Esplanaden 10), 00023 Statsrådet

Nämndens sekreterare, juris magister Joanna Grandell, tfn 02956 43510 (telefontid måndag–tisdag kl. 9.30–11.30, stängt 15.7.-13.8.), e-post [email protected]

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post via den ovan nämnda adressen.

Nämndens sammansättning

Nämnden för namnärenden tillsätts för fem år i sänder. Nämndens sammansättning under perioden 2015 – 2019 är enligt följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

professor, juris doktor Urpo Kangas
Helsingfors universitet

Vice ordförande:

lagstiftningsrådet, juris magister Eeva Attila
 

Ledamöter:

utvecklingschef Juha Lempinen
(rådgivande jurist Elina Laitinen)
befolkningsbokföringen

filosofie magister Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofie doktor Tiina Miettinen)
släktforskning

filosofie doktor Sirkka Paikkala
(filosofie doktor Minna Saarelma-Paukkala)
finska språket och namnforskning

filosofie doktor Leila Mattfolk
(filosofie doktor Peter Slotte)
svenska språket och namnforskning