Grundlagen

Grundlagen är grunden för all lagstiftning och all offentlig maktutövning. I grundlagen finns den finska demokratins viktigaste spelregler, värderingar och principer.

Grundlagen definierar principerna för förhållandet mellan individen och det allmänna. Den innehåller även bestämmelser om den offentliga maktutövningens principer, om statens organisation och om de högsta statliga organens inbördes förhållanden.

Finlands grundlag trädde i kraft den 1 mars 2000. Den bygger på våra fyra gamla grundlagar: regeringsformen, riksdagsordningen och de två grundlagarna om ministeransvarighet. De kom till redan de första åren av vår självständighet. Under årens lopp har riksdagen ändrat grundlagarna men huvudlinjerna är fortfarande desamma. Även den gällande grundlagen har ändrats efter dess ikraftträdande.

Huvudprincipen i den gamla regeringsformen genomsyrar också den nya grundlagen: statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.

  • Enligt grundlagen tillkommer statsmakten folket. Till demokratin hör att den enskilde har rätt att vara med och påverka samhälleliga beslut. Grundlagen tryggar den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
  • Grundlagen lyfter fram de parlamentariska dragen i Finlands politiska system och understryker riksdagens roll som det högsta statliga organet. Statsrådet skall ha riksdagens förtroende. För att presidenten skall kunna fatta beslut i en sak måste den först ha beretts av statsrådet, som också lägger fram förslag till avgörande.
  • Statsministern väljs av riksdagen och utnämns av presidenten. De övriga ministrarna utnämns också av presidenten men på förslag av statsministern.
  • Presidenten leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Också i utrikespolitiken är presidenten beroende av beredning och medverkan från statsrådets sida.
  • Enligt grundlagen deltar Finland i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och värna de mänskliga rättigheterna.
  • Finland är medlem i Europeiska unionen.

Lagen finns i databanken Finlex:

Suomen perustuslaki
Finlands grundlag

Lagen har också översatts till:

engelska (uppdaterad 2012), Finlex ( Constitution of Finland )
ryska (uppdaterad 2012), Finlex ( Конституция Финляндии )

Översättningar från året 2000

tyska, Finlex ( Grundgesetz Finnlands )
franska, Finlex ( Constitution de la Finlande )
spanska, Finlex ( Constitución de la Finlandia )
samiska, (Suoma vuoddoláhka) (pdf, 0.12 Mt)