Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. 

Demokratipriset 2022

Justitieministeriet beviljar Demokratipriset i år till en instans eller aktör som företräder det civila samhället och som främjat den finländska demokratins kristålighet. Priset lyfter fram och sprider det civila samhällets goda praxis för stärkandet av demokratins kristålighet, särskilt med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

Demokratipriset delas nu ut för sjunde gången. Priset är värt 10 000 euro och det kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer.

Genom att föreslå en kandidat kan du påverka vem som tilldelas justitieministeriets Demokratipris detta år. Regler och anvisningar finns nedan.

Demokratipris 2022 regler 

Förslag till pristagare tas emot 4.–31.10.2022 elektroniskt och per post på adressen justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

Skicka in ditt förslag till pristagare här.

Utdelningen av Demokratipriset detta år ingår i genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Utdelningen av demokratipris

Priset delas ut den 29 november 2022 i Helsingfors. Juryns sammansättning meddelas i oktober.

Samarbetspartner 2022

Justitieministeriets samarbetspartner detta år är finansministeriet och Finlands Kommunförbund.

Demokratiprisets teman och pristagarna

2020 främjande av en ny typ av växelverkan: Plan International Finland belönades för utbildningsprogrammet Tyttöryhmä (sv. Flickgruppen) som ingår i Plan International Finlands projekt för demokratifostran Muuttajat! (sv. Omformarna). Miljöorganisationen Natur och Miljö rf belönades för sitt arbete med att uppmuntra och stödja påverkan i samhället särskilt när det gäller miljöfrågor. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:s (sv. De Utvecklingsstördas Stödförbund) belönades för sitt team av erfahrenhetsexperter ”Vahvistu vanhempana” (sv. Bli starkare som förälder).

2018 fostran till demokrati och mänskliga rättigheter: Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för förnyandet av webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together. 

2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partneskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).

2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.

2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.

2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.