Uppföljningsdokument

Uppföljningsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde omfattar

  • ämbetsverkens bokslut
  • justitieministeriets utlåtanden om boksluten och berättelserna.

Bokföringsenheternas bokslut

Bokföringsenhetens bokslut innehåller en verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och utvecklingen av det samt dess effekt på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna. Därtill innehåller den en utfallskalkyl för budgeten, en intäkts- och kostnadskalkyl och en balansräkning.

Justitieministeriets ställningstagande till ämbetsverkens bokslut och verksamhetsberättelser

I sitt ställningstagande till bokslutet ger justitieministeriet ett utlåtande om de bokslut och verksamhetsberättelser som ämbetsverken inom förvaltningsområdet har upprättat. I ställningstagandet bedömer ministeriet resultatet av ämbetsverkets verksamhet och utvecklingen av det samt uppnåendet av resultatmålen.

De uppföljningsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde har upprättats på finska. En del av dokumenten innehåller ett referat på svenska.