Straffprocessen

Behandlingen av ett brottmål består av flera olika skeden. Processen börjar med att polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet (gränsbevakningsväsendet, tullen) gör en förundersökning när det på grund av anmälan eller annars finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts.

Förundersökningen görs i ett samarbete mellan förundersökningsmyndigheterna och åklagaren. När förundersökningen är klar, skickas förundersökningsmaterialet till åklagaren för åtalsprövning. Vid åtalsprövning beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller om det fattas beslut om åtalseftergift. Åklagaren ska såväl vid behandlingen av brottmålet som vid åtalsprövningen och rättegången se till att det straffrättsliga ansvaret realiseras enligt vad parternas rättsskydd och allmänna intressen kräver.

Om åklagaren beslutar att väcka åtal, förs ärendet till tingsrätten. När ärendet behandlas vid tingsrätten läser åklagaren upp åtalet och den åtalade, dvs. svaranden, meddelar hur han eller hon ställer sig till det. Åklagaren ska bevisa åtalet. Som bevisning kan åklagaren och svaranden bland annat höra vittnen och lägga fram skriftliga bevis. I vissa fall kan ärendet behandlas i ett skriftligt förfarande. Om gärningsmannen har erkänt brottet, kan ärendet på vissa lagstadgade villkor behandlas vid en erkännanderättegång på basis av åklagarens domsförslag. Det sista skedet av domstolsbehandlingen är meddelande av domen. Om domen överklagas, behandlas ärendet vid hovrätten enligt vad som föreskrivs om detta.

Straffprocessen ska uppfylla kraven på en rättvis rättegång. Det är speciellt viktigt att trygga rättskyddet för både svaranden och målsäganden. Vid rättskipning ska det också strävas efter att ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål och till skäliga kostnader.

Med tanke på effektivitets- och kostnadssynvinkeln är det möjligt att tillämpa summariskt bötesförfarande vid lindrigare förseelser.

Rättsregistercentralen har hand om verkställigheten av böter och ordningsbot.

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder.

Ytterligare information, förfarande som gäller domstolarna

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och insolvens rättegångsförfarande i tvistemål  rättegångsförfarande, lagstiftning  internationell civilprocessrätt  Telefon:0295150438   E-postadress:

Ytterligare information, frågor som gäller åklagare

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)  åklagare  Telefon:0295150112   E-postadress: