Demokrati och deltagande

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen folket, som företräds av riksdagen. Till demokratin hör att var och en har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Justitieministeriet har till uppgift att främja och följa förverkligandet av rätten till inflytande.        

Myndigheterna är såväl enligt grundlagen som enligt flera andra författningar skyldiga att handla öppet. Enskilda människor ska enligt lag ges möjlighet att påverka beslut som gäller dem själva. Justitieministeriets elektroniska demokratitjänster ger medborgarna möjlighet att delta i och påverka beslutsfattandet.

Justitieministeriet erbjuder också stöd och råd till andra myndigheter i frågor som gäller hörande vid författningsberedning.  Till justitieministeriets uppgifter hör också att främja och följa de allmänna förutsättningarna för medborgarinflytande. Justitieministeriet svarar för samordnandet av frivillig verksamhet och utvecklingen av förutsättningarna för frivilligt arbete på statsrådsnivå.