Bortförande av barn

Det är i allmänhet fråga om internationellt bortförande av barn om följande kriterier uppfylls:

  • Barnet har förts till ett annat land utan vårdnadshavarens samtycke eller kvarhållits där när tiden för att utöva rätten till umgänge med barnet har gått ut.
  • Barnet har stadigvarande bott i Finland.
  • Barnet har inte fyllt 16 år.

I fall där det är fråga om bortförande av barn till en stat som har anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn är det justitieministeriet som är centralmyndighet i Finland. Nästan alla stater i Europa samt bl.a. Ryssland, Förenta staterna, Japan och Thailand har anslutit sig till konventionen.

Om ditt barn har förts till en stat som inte är part i Haagkonventionen kan du kontakta utrikesministeriet (enheten för konsulära ärenden).

Centralmyndigheten

Hur kan centralmyndigheten hjälpa?

Barnet har förts från Finland till ett annat land

Om ditt barn olovligt har förts från Finland till en annan stat som anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn, kan du göra en ansökan om återlämnande av barn hos justitieministeriet, som är centralmyndighet. Det rekommenderas att du anlitar en jurist vid upprättandet av ansökan.

Centralmyndighetens viktigaste uppgift är att vidarebefordra ansökan om återlämnande av barn till centralmyndigheten i den stat till vilken barnet har förts. Centralmyndigheten i målstaten utreder i allmänhet först möjligheten till uppgörelse i godo. Om en uppgörelse inte är möjlig måste ärendet föras till en domstol i målstaten.

Centralmyndigheten i Finland ger råd i fråga om tillämpningen av Haagkonventionen om bortföranden av barn, har kontakt med den utländska centralmyndigheten, gör vid behov förfrågningar om lagstiftningen och svarar för översättningen av de handlingar som behövs. Centralmyndigheten kan förmedla kontaktuppgifter till lokala advokater till sökanden, men sökanden måste själv stå för advokatkostnaderna. I vissa stater kan det finnas möjlighet till rättshjälp.

Barnet har förts från ett annat land till Finland

Om ditt barn olovligt har förts till Finland från en annan stat som anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn, kan du lämna in en ansökan till centralmyndigheten i den stat där barnet har sin hemvist. Myndigheten vidarebefordrar din ansökan till centralmyndigheten i Finland.

Efter att ha tagit emot ansökan vidarebefordrar centralmyndigheten i Finland den till en advokat som är insatt i ärenden som gäller bortföranden av barn. Advokaten ska först utreda om det finns möjlighet till uppgörelse i godo. I annat fall för advokaten ärendet till Helsingfors hovrätt. I Finland behandlar Helsingfors hovrätt som första instans alla ansökningar om återlämnande som kommit till Finland.

Mera information finns i broschyren Internationella bortföranden av barn

Tillämplig lagstiftning och överenskommelser som är bindande för Finland

Finland har anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn (konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, FördrS 57/1994).

Ytterligare information: En förteckning över de stater som anslutit sig till konventionen och annan nyttig information finns på Haagkonferensens webbplats

Mellan EU-staterna (förutom Danmark) tillämpas även Bryssel IIa-förordningen av år 2019 (kallad även Bryssel IIb-förordningen) (rådets förordning (EU nr 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)).

Ytterligare information: förordningen och en handbok om tillämpningen av den finns på den europeiska e-juridikportalen

Nationell lagstiftning som gäller detta område

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983)

Lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996)

Lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (454/2022)

Den nationella lagstiftningen och de internationella fördragen finns i databasen Finlex.

Ytterligare information