Delegationen för teckenspråksärenden

Enligt statsrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden (690/2020) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för teckenspråksärenden. Syftet med delegationen är att bedöma hur målen för teckenspråkslagen (359/2015) uppfylls och främja likabehandlingen, delaktigheten och de grundläggande fri- och rättigheterna för dem som använder det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

Delegationen har till uppgift att:

1) främja en dialog och samarbete mellan dem som använder teckenspråk och myndigheterna
2) främja tillgodoseendet av likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter för dem som använder teckenspråk
3) i egenskap av sakkunnigorgan ge utlåtanden och lägga fram förslag och initiativ
4) följa upp och bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av likabehandling, delaktighet och andra grundläggande fri- och rättigheter för dem som använder teckenspråk.

Statsrådet har tillsatt delegationen för teckenspråksärenden för perioden 11.2.2021–10.2.2025.

Målsättningar för regeringsprogrammet 2023–2027

Genomförandet av det språkpolitiska programmet ska fortsätta – de språkliga rättigheterna kan inte stärkas genom kortsiktiga planer. 

Sannings - och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga ska inledas
– arbetet skall inte börja om, utan det ska fortsätta på basen av förslagen från statsrådets kanslis arbetsgrupp. 

Välfärdsområdenas tolkningstjänster ska följas upp och utvärderas
– högkvalitativ teckenspråkstolkningstjänst är ingen självklarhet.

Se närmare: målsättningar för regeringsprogrammet

Sammansättning

(suppleanten inom parentes)

Ordförande:
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, enhetschef, justitieministeriet

Vice ordförande:
Markku Jokinen, verksamhetsledare, Finlands Dövas Förbund r.f.

Medlemmar:
Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
(Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet)

Marjo Vesalainen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
(Jari Rajanen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet)

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet
(Mikael Åkermarck, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet)

Kaisa Alanne, direktör, Finlands Dövas Förbund rf
(Arttu Liikama, Finlands Dövas Förbund rf)                                                  

Magdalena Kintopf-Huuhka, verksamhetsledare, Finlandssvenska teckenspråkiga rf
(Robin Hänninen, ordförande, Finlandssvenska teckenspråkiga rf)

Risto Hoikkanen, verksamhetsledare, Föreningen Finlands Dövblinda rf
(Taru Kaaja, organisationschef, Föreningen Finlands Dövblinda rf)

Kontaktuppgifter

Justitieministeriet
Delegationen för teckenspråksärenden
Södra Esplanaden 10, Helsingfors
PB 25, 00023 STATSRÅDET

Delegationens sekretariat

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress: