Delegationens verksamhet

Delegationen för personskadeärenden inledde sin verksamhet på våren 2006 och den verkar i anslutning till justitieministeriet.

Delegationen strävar efter enhetlig ersättningspraxis

Grundandet av delegationen för personskadeärenden ansluter sig till reformen av skadeståndslagen ( RP 167/2003 ; L 509/2004 ), som trädde i kraft i början av 2006. I samband med reformen ville man främja likabehandling av människor i ärenden som gäller ersättning av personskador och på detta sätt förbättra ställningen av både skadelidande och skadeorsakande.

Delegationen för personskadeärenden strävar efter att främja detta syfte genom att ge allmänna rekommendationer om beloppen av de ersättningar som betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande.

Ersättningar för personskador i enskilda fall skall fortfarande fastställas av en domstol. Delegationen ger allmänna rekommendationer som inte binder domstolarna. Delegationen kan inte heller ta upp för behandling enskilda ersättningsfrågor eller ge rekommendationer angående dessa.

Rekommendationer baseras på nuvarande rättspraxis

I praktiken är en av delegationens viktigaste uppgifter att följa utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis, eftersom delegationens rekommendationer enligt förarbetena för lagen framför allt skall basera sig på nuvarande rätts- och ersättningspraxis.

Delegationens prövningsrätt i fråga om bestämmande av ersättningsnivån är begränsad. I sina rekommendationer kan delegationen inte utan särskilda skäl avvika från den allmänna ersättningsnivån i rätts- och ersättningspraxis. Om den allmänna nivån på ersättningarna i olika ersättningssystem är avvikande, skall delegationen i sina rekommendationer i första hand beakta den allmänna ersättningsnivån i domstolarnas rättspraxis och i synnerhet den praxis som framgår av högsta domstolens prejudikat.

Ersättningsnivån utreds med hjälp av statistiska metoder. Målet är att göra en vetenskapligt korrekt undersökning som håller för kritisk granskning. För att uppnå tillräcklig statistisk tillförlitlighet måste utredningen baseras på ett omfattande material bestående av tusentals domar.

Delegationen följer utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis regelbundet. På detta sätt kan rekommendationerna utvecklas och uppdateras i takt med ändringarna i rätts- och ersättningspraxis.