Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätten att få information om behandlingen av dina uppgifter

 • Du har rätt att få veta på vilka sätt och på vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

 • Myndigheternas, såsom justitieministeriets, handlingar är i regel offentliga. 
  Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

 • Genom denna beskrivning av vår dataskyddspraxis strävar vi efter att ge en omfattande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter trots allt förblir oklar, har vi inte lyckats. Du kan då ställa närmare frågor till justitieministeriets dataskyddsombud.

 • Läs mer om rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

Rätten att få tillgång till uppgifterna

 • Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om vi gör det, har du rätt att få en kopia av uppgifterna, om det inte finns några lagenliga grunder med stöd av vilka vi kan vägra att tillgodose rättigheten.
 • Läs mer om rätten att få tillgång till uppgifterna.

Rätten att rätta uppgifter

 • Om det finns fel i de personuppgifter om dig som vi behandlar, kan du begära att vi rättar uppgifterna.
 • Om vi rättar uppgifter på basis av din anmälan, är vi skyldiga att i mån av möjlighet underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare överlåtits om rättelsen.
 • Läs mer om rätten att rätta uppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

 • Om de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga enligt dig, om uppgifterna behandlas i strid med lag eller om du har gjort en invändning mot behandling av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Vi får då behandla dina uppgifter bara med samtycke av dig eller om vi behöver uppgifterna[L1] 
  • för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
  • på grund av ett allmänt intresse eller
  • för att skydda en annan persons rättigheter.
 • Om vi begränsar behandlingen av uppgifter på basis av din anmälan, är vi skyldiga att i mån av möjlighet underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare överlåtits om begränsningen.
 • Läs mer om rätten att begränsa behandlingen av uppgifter.

Rätten att göra en invändning mot behandlingen av uppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på skötseln av en lagstadgad förpliktelse för justitieministeriet, har du rätt att om du så vill göra en invändning mot behandlingen. Du kan när som helst göra en invändning med hänvisning till ett särskilt skäl som anknyter till din personliga situation. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter, med undantag för om det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Läs mer om rätten att göra en invändning.

Justitieministeriet fattar inga beslut baserade på automatiskt beslutsfattande. Justitieministeriet utför ingen profilering utifrån de personuppgifter som behandlas.