Finansieringsprogram i EU 

Målet för EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området är att underlätta och stödja rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden. Programmets medel kan användas bl.a. för att erbjuda utbildning för domare och personalen inom rättsväsendet och för att finansiera åtgärder som syftar till att underlätta tillgång till rättsskydd, såsom att främja brottsoffers rättigheter. Programanslagen kan också användas för att stödja initiativ på området för narkotikapolitik.

EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap syftar till att främja iakttagandet av förbudet mot diskriminering bl.a. på grund av kön eller etniskt ursprung, förebygga våld, trygga barnens rättigheter och stärka utövandet av rättigheter som grundar sig på unionsmedborgarskapet.

De nuvarande finansieringsprogrammen gäller åren 2014-2020. Programperiodens totalbudget för det rättsliga området är 378 miljoner euro och för rättighetsprogrammet 439 miljoner euro.

Finansiering kan sökas av till exempel universitet, forskningsinstitut, rätts- och förvaltningsmyndigheter och medborgarorganisationer. Finansiering kan beviljas bl.a. för utbildning, utrednings- och forskningsarbete samt för att ordna seminarier och kampanjer och för utveckling och upprätthållande av datasystem.

Kommissionen meddelar årligen när finansiering kan sökas.

Finansieringsprogram inom det rättsliga området 2020

Mer information om finansieringsprogram 2020 finns på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

EU-kommissionens nyhetsbrev om finansieringsprogrammen: DG JUSTICE Newsletter on funding opportunities & funded projects (på engelska)