EU:s finansieringsprogram 2021–2027

EU-finansieringen på det rättsliga området 2021–2027 består av två olika finansieringsprogram: programmet Medborgarskap, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) och programmet Rättsliga frågor. Tillsammans bildar programmen EU:s nya fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som främjar EU:s gemensamma målsättningar, såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Genom CERV-programmet främjas EU:s gemensamma värden samt grundläggande fri- och rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering. Dessutom främjas medborgarnas aktivitet och demokratiska deltagande i EU och förebyggs i synnerhet våld mot barn, unga, kvinnor och andra utsatta grupper. Målen eftersträvas genom att stödja aktörer på olika nivåer, bland annat civilsamhällesorganisationer.

EU:s finansieringsprogram Rättsliga frågor syftar till att främja utvecklingen av området för rättsliga frågor i Europa genom att rikta finansiering till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning. Genom programmet stöds bland annat yrkesutbildade personer inom det rättsliga området och aktörer inom det civila samhället.

För CERV-programmet har det reserverats 1 370 miljoner euro och för programmet Rättsliga frågor 217 miljoner euro under programperioden 2021–2027.

Finansiering kan sökas av till exempel universitet, forskningsinstitut, rättsliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter och civilsamhällesorganisationer. Finansiering kan beviljas bland annat för utbildning, utrednings- och forskningsarbete, ordnande av seminarier och kampanjer samt utveckling och administrering av datasystem.

Kommissionen utlyser ansökan om finansiering årligen.

Läs mer