Specialunderstöd för program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar


ANSÖKNINGSPERIODEN HAR SLUTAT DEN 18 FEBRUARI KL. 16.15. VI KONTAKTAR ALLA SÖKANDE SOM SKICKADE IN SIN ANSÖKAN I TID.   Pressmeddelande 8.5.2020: Statsunderstöd för brottsförebyggande projekt har delats ut

Genom understöden stöds utvecklandet av program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar. Ett program som beviljas finansiering ska genom inhemsk eller internationell forskning ha konstaterats vara verkningsfullt. Understöden är avsedda för sammanslutningar som arbetar för att förebygga brottslighet. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

Genomförandet av de program som finansieras och huruvida de bidrar till att minska brottsligheten utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning. Justitieministeriet beställer undersökningen och ansvarar för planeringen av den i samarbete med den som utför undersökningen.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

Ansökningstiden börjar 7.1.2020 och går ut 18.2.2020 kl. 16.15

För understöden används sammanlagt minst cirka 1,2 miljoner euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Beslutet fattas villkorligt för hela projektperioden. Avsikten är att fatta beslut om understöden senast i maj 2020. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Allmänna frågor om ansökan: rikoksentorjunta(at)om.fi

Markus Alanko, specialsakkunnig (frågor som gäller ansökan och ansökningsblanketter) 02951 50400

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman (frågor som gäller innehållet i ansökan) 02951 50223

Kolla även:

Materialet från justitieministeriets statsunderstödsinfo den 18 december, samt vanliga frågor (FAQ) gällande understödet