Program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar

Målet med understödet är att finansiera utvecklingen av program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar. Understödet är avsett för sammanslutningar som arbetar för att förebygga brottslighet. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Möjligheterna att få understöd ökar om programmet genom inhemsk eller internationell forskning har konstaterats vara verkningsfullt.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (t.ex. organisationer, föreningar och stiftelser) och av kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

För understödet beviljas sammanlagt cirka 1 miljon euro per år under perioden 2021–2022, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet som en del av den årliga budgetprocessen. 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningstiden har löpt ut och undestödet har beviljats (se nedan).

Ytterligare information

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223

Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 057