Program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar
 

Understödet är avsett för sammanslutningar som arbetar med att förebygga brottslighet. Under denna ansökningsomgång finansieras projekt för förebyggande och avbrytande av sexualbrott, som tidigare finansierats inom ramen för projekt för förebyggande av brott. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer, läroanstalter eller bolag.

Ansökningstiden börjar den 1 december 2022 och går ut den 9 januari 2023 kl. 16.15.

För understöden kan användas sammanlagt cirka 400 000 euro om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Den beviljade finansieringen ska användas före utgången av april 2024. Avsikten är att besluten ska fattas i januari 2023. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-post som de angett i ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information:
Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 057
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223