Specialunderstöd för utvecklande av förebyggande tjänster och tjänster för att bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott samt för att öka användningen av tjänsterna

Möjligheten att beviljas understöd ökar om programmet genom inhemsk eller internationell forskning har konstaterats vara verkningsfullt och om det följer kvalitetskriterierna för förebyggande och avbrytande av våld (på finska). Understöd kan även beviljas som fortsatt finansiering för sådana projekt för att förebygga och bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott som tidigare har beviljats finansiering av justitieministeriet.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer, läroanstalter eller bolag.

För understöden kan användas sammanlagt cirka 575 000 euro om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i februari 2024.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökning

Ansökningstiden börjar den 8 januari och går ut den 5 februari 2024 kl. 16. Understöd söks i tjänsten Sokunderstod.fi  -> Utlysningen

 

Understöden för 2024 har beviljats.

Ytterligare information:
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

----

Redogörelsen för användningen av understödet

Redogörelserna för det tidigare beviljade understödet görs på blanketten. Redogörelserna ska sändas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.

Beviljade understöd

2024

 • Autismisäätiö sr, 108 000 euro för projektet Revion-Avo
 • Helsingforsmission rf, 60 000 euro för projektet Aggredi-Exit
 • Rikoksettoman elämän tukisäätiö sr, 78 075 euro för projektet OMA-Omaehtoisen muutoksen ohjelma 2.0
 • Sexpo-säätiö sr, 128 925 euro för projektet SeriE
 • Setlementti Tampere ry, 100 000 euro för projektet Välitä! tekijätyö
 • Silta-Valmennusyhdistys ry, 100 000 euro för projektet Road.

2023

 • Setlementti Tampere rf 94 779  euro för verksamhetsmodellen Välitä! för förebyggande av sexuellt våld.
 • Sexpo-säätiö sr 100 000 euro för projektet SeriE
 • Silta-Valmennusyhdistys 171 738 euro för utveckling av en rehabiliteringsstig för sexualförbrytare med utländsk bakgrund.

Specialunderstöd – kompletterande ansökan för 2022

 • Aseman Lapset får 75 000 euro för ett utbildningsprogram för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för att ingripa i kriminalundervisningen bland unga
 • Stiftelsen för stöd till kriminalvården får 132 000 euro för en utbildningshelhet som riktar sig till välfärdsområdena och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för att minska återfallsbrottslighet.

Kompletterande ansökningsomgång 2021–2022

 • Silta-Valmennusyhdistys 399 994 euro för utveckling av en rehabiliteringsstig för sexualförbrytare med utländsk bakgrund
 • Auralan Setlementti 311 310 euro för ett pilotförsök med programmet Vihan ja katkeruuden kahleista, VI-KA KEIKKA™
 • Autismisäätiö 306 900 euro för ett pilotförsök med en individuell rehabiliteringsperiod för personer med drag av neurologiska funktionsvariationer som dömts för våldsbrott
 • Stiftelsen för stöd till kriminalvården 235 000 euro för utveckling av ett digitalt rehabiliteringsprogram som syftar till att minska våldsamt beteende hos kvinnor med brottslig bakgrund
 • Setlementti Tampere 230 515 euro för utbildning som riktar sig till utövare av hedersvåld.

2020

 • Förbundet för mödra- och skyddshem rf 960 000 euro för ett helhetsbetonat rehabiliteringsprogram
 • Helsingforsmissionen rf 147 900 euro för att utvidga verksamhetsmodellen Exit Krp till att omfatta hela landet
 • Kalliolan Setlementti rf 394 605 euro för ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbrott
 • Stiftelsen för stöd till kriminalvården 163 738 euro för rehabilitering av unga som gjort sig skyldiga till våldsbrott och till förebyggande av våldsbejakande radikalisering och 27 036 euro för 2020 för ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbrott
 • Setlementti Tampere rf 216 388 euro för verksamhetsmodellen Välitä! för förebyggande av sexuellt våld
 • Sexpo-säätiö sr 295 000 euro för projektet SeriE
 • Vuolle Setlementti rf 309 600 euro för våldsförebyggande arbete bland personer med utländsk bakgrund och minoriteter.