Strategin för civilsamhällesorganisationer 

I strategin för civilsamhällesorganisationer drar vi upp riktlinjer för hur statsrådet kommer att utveckla civilsamhällesorganisationernas verksamhetsbetingelser under innevarande regeringsperiod. Genom strategin främjas civilsamhällesorganisationernas egen medelsanskaffning, utvecklas statsunderstödsverksamheten för civilsamhällesorganisationerna så att den blir alltmer enhetlig och avvecklas belastande byråkrati.

Civilsamhällesorganisationer är platser där människor medverkar och påverkar, lär sig och hjälper samt sysslar med fritidsaktiviteter. Verksamheten i civilsamhällesorganisationer främjar människors välbefinnande, demokrati och delaktighet. Dessutom stärker civilsamhällesorganisationerna den övergripande säkerheten och krisresiliensen i samhället. 

Civilsamhällesorganisationernas verksamhet och omvärld förändras och därför behöver organisationerna utveckla sin verksamhet, öka samarbetet och förnya strukturerna. 

Statsrådet antog Strategin för civilsamhällesorganisationer som ett statsrådets principbeslut den 6 juni 2024. Strategin sträcker sig till 2027 och baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Statsrådets principbeslut om utveckling av civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar: Strategin för civilsamhällesorganisationer 2023–2027 

Mål och åtgärder

Vårt mål är att utveckla kulturen av donationer från privata medel och skapa mer självförsörjande civilsamhällesorganisationer. För detta behövs att civilsamhällesorganisationerna har ett mångsidigare finansieringsunderlag. Vårt andra centrala mål är att förbättra samspelet mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället.  

Genomförandet av strategin omfattar en utvidgning av rätten till skatteavdrag för gåvor till civilsamhällesorganisationer med vissa villkor och begränsningar samt en mer omfattande utredning av ärendet, en reform av statsunderstödslagen och statsunderstödspraxis samt en gemensam lägesbild av visionen för det civilsamhället.  

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av strategin i statsrådet. Kvaliteten på genomförandet säkerställs av en uppföljningsgrupp. 

Följ med hur åtgärderna framskrider 

Vi organiserar öppna diskussionsmöten om genomförandet av strategin.  

Vi informerar om kommande evenemang och andra möjligheter att medverka och påverka på projektets webbsida. 

Vi uppmuntrar också till debatt på sociala medier. Märk dina inlägg med hastaggen #kansalaisjärjestöstrategia. 

Projektsida

Läs mer

Bekanta dig närmare med utvecklingen av statsunderstödsverksamheten och med statsunderstödstjänsterna.
Utbildning i medelsanskaffning ges vid olika läroanstalter, se till exempel Studieinfo.
Du hittar mer information om deltagande i frivilligverksamhet i Suomi.fi-tjänsten. 

Kontakt

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarsamhälle  Telefon:0295150173   E-postadress:


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Staben KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  Telefon:0295150416   E-postadress: