Historia

Justitieministeriet inrättades 1918 genast efter att Finland hade blivit självständigt. Dess föregångare var rättsexpeditionen vid senatens ekonomiedepartement som hade grundats 1892. År 1919 förenades överstyrelsen för tryckfrågor med justitieministeriet och år 1922 fångvårdsstyrelsen och lagberedningsdelegationen.

Finlands juridiska liv har långa traditioner. Rättskipnings- och domstolssystemet fick sin början under den svenska tiden (från 1100-talet till 1809) utvecklades vidare medan Finland var ett autonomt storfurstendöme under Ryssland (1809-1917).

Bild: Finska senaten, Atelier Apollo,  1899. Museiverket - Musketti