Bestämmelser som gäller vardagsliv

Justitieministeriet bereder den centrala lagstiftningen som gäller enskilda personers och organisationers rättsliga ställning. Till ministeriets ansvarsområde hör exempelvis familje- och arvsrätt, avtals- och skadeståndsrätt, konsumentskydd och bolagsrätt.