Val och röstning

Justitieministeriets svarar för beredningen av vallagsstiftningen samt utvecklingen av val- och valdatasystemet.

För resultat- och informationstjänsten vid val svarar vid sidan om justitieministeriet även Statistikcentralen (officiell valstatistik) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (bl.a. antalet röstberättigade).

Finland deltar även i internationell valverksamhet, såsom valobservation och erbjuder valbistånd i internationella sammanhang.

Det första valet med allmän och lika rösträtt i Finland var lantdagsvalet 1907.

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:

  • riksdagsval vart fjärde år,
  • kommunalval och välfärdsområdesval vart fjärde år,
  • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
  • val av företrädare i Europaparlamentet (Europaparlamentsval) vart femte år.

Förutom val kan det anordnas rådgivande statliga folkomröstningar och rådgivande kommunala folkomröstningar. Också dessa grundar sig på principen om allmän och lika rösträtt.

I landskapet Åland förrättas egna lagtingsval och kommunalval vart fjärde år, men vid andra tidpunkter än i övriga Finland.

Mer information om val och utvecklingsprojekt som hänför sig till valfrågor finns på justitieministeriets webbplats vaalit.fi